Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hermann Hartje KG

§ 1 Werkingssfeer

(1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: „AV”) gelden voor iedere verkoop en levering alsmede voor iedere andere dienst (bijv. ook voor werkzaamheden) van Hermann Hartje KG (hierna: „Hartje“ of „wij“). Deze AV zijn een wezenlijk onderdeel van alle overeenkomsten die wij hebben aangeboden en aanvaard en zijn van toepassing op alle leveringen en diensten die wij hebben verricht met inbegrip van de bestellingen die via ons EOS-web zijn geplaatst.

(2) Onze AV hebben exclusieve werking. Algemene voorwaarden van de koper die afwijken van onze AV, hiermee in tegenspraak zijn of hierop een aanvulling vormen, worden door ons niet erkend, ook niet wanneer wij de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk afwijzen. Dit geldt tevens wanneer wij met kennis van de algemene voorwaarden van de koper de levering van goederen of diensten zonder voorbehoud uitvoeren. Algemene voorwaarden van de koper worden alleen in uitzonderingsgevallen onderdeel van de overeenkomst, indien en voor zover wij uitdrukkelijk in tekstuele vorm (Textform) instemmen met de geldigheid ervan.

(3) In afzonderlijke gevallen gemaakte individuele afspraken met de koper (met inbegrip van bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang boven deze AV. Dergelijke afspraken moeten voor bewijsdoeleinden schriftelijk worden vastgelegd of bevestigd. Voor de totstandkoming en de inhoud van dergelijke afspraken is een overeenkomst c.q. onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend, onder voorbehoud van tegenbewijs.

(4) De AV zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige transacties met de koper, zelfs indien wij niet nogmaals wijzen op de geldigheid van de AV.

(5) Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing jegens ondernemingen in de zin van § 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch; Duits Burgerlijk wetboek).

(6) Informatie over de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften hebben slechts een verklarende betekenis. Ook zonder dergelijke informatie gelden de wettelijke voorschriften als aanvulling op deze AV, voor zover deze voorschriften in de AV niet direct worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

(7) Indien op grond van deze AV de naleving van het vereiste van de schriftelijke vorm (Schriftform) geldt, volstaat ook de naleving van de tekstuele vorm (Textform) als bedoeld in § 126b BGB. Wettelijke vormvereisten blijven onverlet.

§ 2 Offertes, overeenkomsten, documenten, communicatie, bestellingen via het EOS-web

(1) Offertes, informatie over prijs en levering, bijv. in catalogi en presentaties op het internet vormen geen juridisch bindend aanbod, maar moet worden opgevat als een verzoek aan de koper om een aanbod te doen. Bestellingen van de koper vormen een bindend aanbod aan ons, waaraan de koper bij twijfel 14 dagen gebonden is. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper bevestigen, met de uitvoering van de overeenkomst beginnen of de goederen aanleveren. De bestelling wordt geacht te zijn bevestigd door Hartje, wanneer de bestelling van de klant wordt vermeld op het EOS-web onder het menu „offene Bestellungen (Rückstände)” [openstaande bestellingen (achterstand)]. Indien onze verklaring in uitzonderingsgevallen moet worden opgevat als een juridisch bindend aanbod, hebben wij het recht om ons aanbod te allen tijde te herroepen totdat de koper het heeft aanvaard, tenzij in de offerte uitdrukkelijk iets anders is vastgelegd.

(2) Offertes, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen van werkzaamheden, diensten of leveringen en andere documenten die geen onderdeel vormen van de leveringsomvang, blijven ons eigendom en wij behouden ons alle auteursrechten voor. Zij mogen niet aan derden toegankelijk worden gemaakt en dienen op verzoek onverwijld te worden teruggegeven.

(3) Nadat een bestelling is geplaatst, vindt de communicatie met de klant via het EOS-web plaats. Alle informatie over geplaatste bestellingen zijn te vinden in de bestelgeschiedenis in het portaal van de klant op het EOS-web.  Het is aan de klant om de status van de bestellingen op het EOS-web in te zien.

(4) Aanvullende informatie met betrekking tot bestellingen via het EOS-web: Wij leveren uitsluitend aan ondernemers. Er vindt geen verkoop plaats aan consumenten. Bestellingen via het EOS-web zijn pas mogelijk nadat de klant zich heeft geregistreerd en is aanvaard. Het bestelproces omvat de volgende stappen: Nadat de koper zich heeft aangemeld met zijn registratiegegevens, kan hij de goederen door te klikken op de button met het winkelwagenpictogram vrijblijvend in een virtuele winkelwagen leggen. De koper kan de inhoud van de winkelwagen te allen tijde via het winkelwagenpictogram inzien en met behulp van de betreffende buttons producten uit de winkelwagen verwijderen of de hoeveelheid ervan aanpassen. Voordat de koper een bestelling plaats, heeft hij de mogelijkheid om alle gegevens te controleren en foutieve gegevens te corrigeren in de desbetreffende velden. Door te klikken op de button „Zahlungspflichtig bestellen” (betalingsplichtig bestellen) plaatst de koper een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Nadat de bestelling aan ons is verzonden, is de bestelling te zien in de bestelgeschiedenis op het EOS-web. Deze vermelding vormt slechts een ontvangstbevestiging van de bestelling en nog geen aanvaarding.

De overeenkomst komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper op het EOS-web onder het menupunt „offene Bestellungen (Rückstände)” zichtbaar maken, schriftelijk bevestigen of de koper informeren over de verzending van de goederen dan wel de goederen leveren. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op. De koper kan deze AV tijdens het bestelproces inzien, printen en opslaan. De taal van de overeenkomst is Duits. De inhoud van de bestelling kan de koper direct na het plaatsen ervan opslaan en/of printen. De inhoud van lopende bestellingen maar ook van reeds afgewikkelde bestellingen kan de klant ook na totstandkoming van de overeenkomst inzien in de bestelgeschiedenis op het EOS-web. De versie van de AV die ten tijde van de totstandkoming van overeenkomst geldt is daar echter niet opgeslagen.

§ 3 Prijzen, betalingscondities

(1) Onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO exclusief btw in de geldende hoogte. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen af magazijn (EXW Incoterms 2020) exclusief kosten voor verzending (zie § 4), verpakking en verzekering, invoerrechten of andere belastingen. In geval van dropshipping gelden de prijzen af fabriek (EXW Incoterms 2020) van onze leverancier. Tenzij anders is overeengekomen, gelden de prijzen die op de dag van totstandkoming van de overeenkomst van toepassing zijn. Bij factuurbedragen lager dan 50,00 EUR brengen wij administratiekosten in rekening van 5,00 EUR voor kleine opdrachten.

(2) De prijzen voor onze levering zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van onvoorziene, door ons niet te beïnvloeden aanzienlijke kostenwijzigingen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, bijv. stijging van vrachtkosten, transportkosten, belastingen, invoerrechten of andere heffingen, koersschommelingen, prijsstijgingen van grondstoffen of toeleveringen, hebben wij het recht om de prijzen naar redelijk goeddunken aan te passen. Bij prijsstijgingen van meer dan 15% van de nettoprijs heeft de koper het recht om de overeenkomst op te zeggen. Ten aanzien van prijsstijgingen wegens leveringstekorten, waarop wij hebben gewezen voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, geldt § 5, lid 3.

(3) Factuurbedragen zijn verschuldigd en betaalbaar vanaf het moment van ontvangst van de factuur en levering c.q. aanvaarding van de goederen. Kortingen zoals betalingskorting zijn niet toegestaan, tenzij deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen met de koper. De koper raakt automatisch in verzuim, wanneer het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen of in de factuur vermelde betalingstermijn, of in het geval dat geen afwijkende betalingstermijn is vermeld, binnen 14 dagen na ontvangst van factuur wordt voldaan. Doorslaggevend is de binnenkomst van de betaling bij ons. Een eerder begin van verzuim volgens de wettelijke voorschriften, met name door een sommatie, blijft onverlet.

(4) Wij hebben echter ook bij lopende zakelijke betrekkingen te allen tijde het recht om een overeenkomst geheel of ten dele alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren.

(5) Wij hebben het recht om elektronisch te facturen.

(6) Tijdens het betalingsverzuim is de koper verplicht om vertragingsrente en een bedrag als minimale  schadevergoeding overeenkomstig de wettelijke voorschriften te betalen. Het doen gelden van een hogere schade is niet uitgesloten. Jegens kooplieden blijft onze aanspraak op wettelijke handelsrente (§ 353 HGB) (Handelsgesetzbuch; Duits wetboek van koophandel) onverminderd van kracht.

(7) Indien na totstandkoming van de overeenkomst bekend wordt (bijv. door een verzoek tot faillietverklaring, verzuim met betrekking tot andere nakomingsplichten) dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komt doordat de koper zijn plichten niet kan of wil nakomen, hebben wij het recht om nakoming te weigeren en om – eventueel na termijnstelling – de overeenkomst op te zeggen (§ 321 BGB). § 321 BGB is van (overeenkomstige) toepassing. Speciale overeenkomsten (ook speciale kortingen) komen in dit geval te vervallen.

(8) De klant kan verrekenings- en retentierechten uitoefenen, indien zijn tegenvorderingen bij gewijsde zijn vastgesteld, door ons zijn erkend of niet worden betwist.

§ 4 Levering, verzendkosten en risico-overgang

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn  (EXW Incoterms 2020).

(2) Wanneer wij de verzending van de goederen voor de koper verzorgen of zelf het transport uitvoeren, geschiedt het transport, tenzij anders is overeengekomen, op kosten van de koper. De keus van de wijze van verzending en het transport geschiedt zonder speciale overeenkomst naar ons redelijk goeddunken. Voor zover wij rekening houden met de wensen van de koper, worden de meerkosten die daarmee verband houden door de koper gedragen.

(3) De verzendmogelijkheden en -kosten die gelden voor de bestellingen via het EOS-web ziet de koper in het bestelproces onder „Versandart” (wijze van verzending).

(4) Het risico gaat uiterlijk op het moment van overhandiging van het voorwerp van levering aan de expediteur, vrachtvervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen derden over op de koper (waarbij het begin van het laden doorslaggevend is). Dit geldt niet voor transporten die wij zelf uitvoeren, wanneer met de koper een afzonderlijke vergoeding ter dekking van de transportrisico’s is afgesproken („Versicherungskostenpauschale”). In dat geval gaat het risico pas over op de koper op het moment dat de goederen op de plaats van levering beschikbaar zijn. 

§ 5 Levertijd/vertraagde levering

(1) Informatie met betrekking tot levertijden zijn vrijblijvend, tenzij zij schriftelijk als bindende termijn zijn overeengekomen. Een overeengekomen leveringstermijn begint op z’n vroegst bij de totstandkoming van de overeenkomst, echter niet voordat alle technische en administratieve details met betrekking tot de uitvoering van de order volledig zijn geregeld. Voor het ingaan van onze leveringstermijn is bovendien vereist dat alle noodzakelijke medewerkingshandelingen, met name de tijdige ontvangst van alle nodige informatie, worden verricht alsmede dat de overeengekomen betalingscondities door de koper worden nageleefd. Indien de medewerkingsplichten niet op tijd worden nagekomen, gaan de leveringstermijnen niet in c.q. worden de termijnen redelijkerwijs verlengd. 

(2) De levering vindt plaats onder voorbehoud dat wij zelf op tijd en op behoorlijke wijze door onze leveranciers worden aangeleverd. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanschaffingsrisico’s. Indien het goed of de dienst niet beschikbaar is, zullen wij de koper daarvan op de hoogte stellen.

(3) Indien wij de levering ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst wegens leveringstekorten bij onze leveranciers niet kunnen zekerstellen door dekkingsaankopen en wij de koper voor de totstandkoming van de overeenkomst op passende en redelijke wijze hebben gewezen op leveringstekorten en mogelijke prijsstijgingen, geldt het volgende:

– de overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van leverbaarheid. De levertijd wordt verlengd totdat de goederen weer beschikbaar zijn;

– de koper heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, wanneer niet binnen drie maanden na de overeengekomen levertijd wordt geleverd;

– wij hebben het recht om tussentijdse prijsstijgingen van onze leveranciers aan onze kopers door te berekenen. De koper heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer de prijsstijging meer dan 15% bedraagt. Verdergaande aanspraken van de koper zijn uitgesloten.

(4) Wij zijn niet aansprakelijk in het geval dat de levering niet plaatsvindt of vertraagt op grond van overmacht of een ander beletsel waarop wij geen invloed hebben en redelijkerwijs niet van ons kon worden verwacht met dit beletsel rekening te houden, het beletsel of de gevolgen ervan te voorkomen of te doorstaan. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van militaire gebeurtenissen, terreur, natuurverschijnselen, bedrijfs-, transport- en verkeershinder, uitblijvende toeleveringen en aanvoer van grondstoffen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, maatregelen van ambtswege, massale uitbraak van ziektegevallen, epidemieën en pandemieën, storingen van de fabricatie met inbegrip van de uitval van machines en het gebrek aan gekwalificeerd personeel. In dergelijke gevallen zullen wij de koper op de hoogte stellen van het beletsel en de gevolgen daarvan. Voor zover dergelijke gebeurtenissen de levering of dienst wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en het beletsel niet slechts van tijdelijke aard is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen. Bij beletsels van tijdelijke aard worden de leveringstermijnen en levertijden verlengd voor de duur van het beletsel en een passende aanlooptijd. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer de daaruit voortvloeiende vertraging langer dan drie maanden duurt of door de vertraging vóór het verstrijken van die termijn niet van hun kan worden gevergd dat zij vasthouden aan de overeenkomst, met het gevolg dat aanbetalingen worden gerestitueerd. Andere aanspraken bestaan er niet.

(5) Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze redelijk zijn. Facturen voor deellevering moeten los van de totale levering worden voldaan.

(6) Indien wij in verzuim raken, dient de koper onze een redelijke termijn te stellen voor de nakoming. Die termijn moet in de regel ten minste drie weken bedragen.

(7) In geval van een vertraagde of onmogelijke levering geldt enkel een schadevergoedingsaanspraak op grond van § 9.

§ 6 Plichten van de koper, algemene medewerkingsplichten van de koper, schadevergoeding door de koper

(1) Wij leveren slechts aan vakkundige kopers. Voertuigen zijn niet gemonteerd en ook niet gereed voor de verkoop wanneer zij aan ons worden aangeleverd. Er is een eindmontage nodig, waarvoor de koper zelf verantwoordelijk is. De koper is verplicht om de eindmontage, de montage van componenten en het inbouwen van onderdelen en componenten zorgvuldig te verrichten en alleen door vakkundige en bekwame monteurs te laten uitvoeren. De koper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een schending van deze verplichting. De koper dient ons te vrijwaren van alle eventuele schade en nadelen als gevolg van een gebrekkige montage door de koper.

(2) De koper is verplicht om alle contractueel geregelde, vereiste of volgens het beginsel van goede trouw verschuldigde medewerkingshandelingen op tijd te verrichten. De koper is bijvoorbeeld volgens de wettelijke voorschriften verplicht om uit eigen beweging een ontvangstbewijs af te geven. De partijen verbinden zich tot een samenwerking in goed vertrouwen en zullen elkaar ondersteunen, bijv. bij de afhandeling van garantieaanspraken.

(3) Wij hebben het recht om de koper een passende termijn te stellen voor het verrichten van een medewerkingshandeling. Nadat de termijn zonder gevolg is verstreken, hebben wij het recht om de overeenkomst op te zeggen.

(4) Tenzij in deze AV anders is bepaald, is de koper aansprakelijk op grond van de wettelijke voorschriften. Indien de koper een schadevergoeding verschuldigd is, hebben wij het recht om een bedrag ten belope van 15% van de levering c.q. dienst te vorderen, tenzij de koper aantoont dat de schade geringer is. Het vorderen van een hogere schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen blijft voorbehouden.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) Onze leveringen geschieden met eigendomsvoorbehoud. Totdat de koopprijs en alle andere bestaande of (ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst) toekomstige vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen op de rekening-courant) zijn betaald, behouden wij de eigendom van de geleverde goederen voor jegens de koper uit de zakelijke betrekking. De eigendom van de goederen gaat automatisch over op de koper, zodra de koopprijs is afgelost en geen andere vorderingen uit de zakelijke betrekking bestaan (rekening-courant voorbehoud).

(2) Een eventuele be- of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (hierna: „voorbehoudsgoederen”) door de koper geschiedt steeds voor ons als verwerker in de zin van § 950 BGB. Indien de voorbehoudsgoederen door de koper worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking plaatsvindt in onze naam en voor onze rekening als fabrikant en wij de eigendom van het nieuwe product direct verkrijgen. Wordt het goed met andere zaken verwerkt die ons niet toebehoren, verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product in evenredigheid met de waarde van het voorbehoudsgoed (factuurwaarde incl. btw) ten opzichte van de waarde van de andere verwerkte goederen ten tijde van de verwerking. Wordt het voorbehoudsgoed met andere zaken die ons niet toebehoren onlosmakelijk verbonden of vermengd, verkrijgen wij de mede-eigendom van het nieuwe product in evenredigheid met de waarde van het voorbehoudsgoed (factuurbedrag incl. btw) ten opzichte van de waarde van de andere goederen die onlosmakelijk zijn verbonden of vermengd ten tijde van de verbinding of vermenging. Indien het voorbehoudsgoed zodanig wordt verbonden of vermengd dat het product van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, zijn de koper en wij reeds nu erover eens dat de koper de mede-eigendom naar evenredigheid op ons overdraagt (naar evenredigheid met de waarde van de grondstof). Hierbij aanvaarden wij de overdracht. Voor de door verwerking, verbinding of vermenging ontstane producten, voor zover zij ons eigendom zijn, zijn de regelingen voor voorbehoudsgoederen van overeenkomstige toepassing.

(3) De koper is verplicht om de voorbehoudsgoederen op eigen kosten met zorg te behandelen, zorgvuldig voor ons te bewaren en op passende wijze tegen de nieuwwaarde te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s (bijv. diefstal, breuk, brand en waterschade) en op verzoek de sluiting en het bestaan van de verzekering aan te tonen. Wij hebben het recht om de voorbehoudsgoederen op zijn kosten te verzekeren. Wij kunnen te allen tijde verzoeken dat de koper een inventarisatie opmaakt van de door ons geleverde goederen in de betreffende opslagplaats en dat deze goederen als ons eigendom kenbaar worden gemaakt. Verzekeringsaanspraken en aanspraken jegens derden wegens beschadiging, vernietiging, diefstal of verlies van de goederen draagt de koper reeds nu ter zekerheid aan ons over. Hierbij aanvaarden wij deze overdracht.

(4) De koper dient ons onverwijld in kennis te stellen van een derdenbeslag of andere aantasting van onze rechten door derden.

(5) De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in het kader van een behoorlijk handelsverkeer te vervreemden. Verpanding en zekerheidsoverdracht zijn enkel toegestaan indien wij daarvoor van te voren schriftelijk toestemming hebben gegeven. De toestemming vervalt automatisch wanneer de koper een betalingsachterstand heeft, een verzoek tot opening van de insolventieprocedure ten aanzien van hem is ingediend, of wanneer hij verplicht is om een dergelijk verzoek in te dienen. Indien de koper de voorbehoudsgoederen op afbetaling doorverkoopt, is hij gehouden de goederen alleen te vervreemden wanneer voldoende zekerheid wordt geboden (bijv. door zelf een eigendomsvoorbehoud overeen te komen).

(6) De vorderingen die jegens derden ontstaan uit het doorverkopen van voorbehoudsgoederen draagt de koper reeds nu ter zekerheid aan ons af ten belope van het aandeel van ons eigendom. De overdracht is bovendien beperkt tot het factuurbedrag (incl. btw) dat betrekking heeft op onze vorderingen, die ons op grond van de zakelijke betrekking toekomen jegens de koper ten tijde van de doorverkoop, te vermeerderen met een zekerheidstoeslag van 20%.

(7) De koper is gemachtigd tot het innen van de aan ons overgedragen vorderingen op grond van de doorverkoop. De opbrengsten die ons toekomen dienen direct na ontvangst ervan aan ons te worden doorgestuurd. Op ons verzoek dient de koper de namen van de schuldenaren van de overgedragen vordering aan ons mede te delen en hen te informeren over de overdracht. Wij zijn gemachtigd om de overdracht tevens in zijn naam mede te delen aan de afnemers. De incassomachtiging vervalt automatisch wanneer de koper een betalingsachterstand heeft, een verzoek tot opening van de insolventieprocedure ten aanzien van hem is ingediend, of wanneer hij verplicht is om een dergelijk verzoek in te dienen.

(8) Afgezien van het feit dat een machtiging automatisch komt te vervallen, hebben wij het recht om de machtiging tot doorverkopen en/of tot verdere verwerking en/of tot inning te herroepen, wanneer de koper zijn plichten jegens ons niet nakomt, met name zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de zakelijke betrekking niet op behoorlijke wijze nakomt, in het bijzonder een betalingsachterstand heeft of handelt in strijd met zijn plichten als koper onder eigendomsvoorbehoud of na de totstandkoming van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze aanspraken op betaling die voortvloeien uit de zakelijke betrekking met de koper door diens gebrekkige nakoming in gevaar komen. Indien de incassomachtiging vervalt, dient de koper de gegevens met betrekking tot de vordering die voor de inning noodzakelijk zijn aan ons door te geven en, zo nodig, ons bij de inning te ondersteunen.

(9) Voorts hebben wij in het geval dat de koper in strijd met de overeenkomst handelt, het recht om volgens de wettelijke voorschriften de overeenkomst op te zeggen. Voor zover aan de voorwaarden voor opzegging is voldaan, hebben wij tevens het recht om slechts de goederen terug te vorderen en ons de opzegging uitdrukkelijk voor te behouden. Wordt een dergelijk uitdrukkelijk voorbehoud van opzegging niet uitgesproken, geldt de vordering tot teruggave als opzegging. Hetzelfde geldt wanneer wij beslag leggen op de voorbehoudsgoederen.  De transportkosten voor de terugname dient de koper te betalen. Die door ons teruggenomen voorbehoudsgoederen mogen wij te gelde maken. De opbrengst daarvan wordt verrekend met de bedragen die de koper aan ons verschuldigd is, nadat wij een redelijk bedrag voor de kosten van het te gelde maken hierop in mindering hebben gebracht.

(10) Indien derden toegang hebben tot de voorbehoudsgoederen dient de koper ons hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor een interventie aan ons beschikbaar te stellen. De koper is aansprakelijk voor de kosten die ontstaan voor de opheffing van de toegang, met name door het instellen van derdenverzet, voor zover zij niet bij de schuldeiser kunnen worden ingevorderd.

 § 8 Kwaliteit van de goederen, garantie

(1) Informatie omtrent de kwaliteit vormen geen garantie. Garantie is gegeven wanneer dit met dit begrip uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig wordt gekwalificeerd. 

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit de gebrekkigheid van toegeleverde onderdelen, tenzij wij een desbetreffende garantie hebben verleend, wij op de hoogte waren van het gebrek of het gebrek voor de hand lag. Wij zijn niet verplicht om de kwaliteit van toegeleverde onderdelen te controleren.

(3) Voor elke garantieaanspraak is vereist dat de koper zijn onderzoeks- en reclamatieplichten is nagekomen. De koper dient alle door ons geleverde goederen of diensten onverwijld op gebreken te onderzoeken met inbegrip van foutieve leveringen of kwantitatieve afwijkingen. Bij goederen die zijn bedoeld voor montage of andere verdere verwerking moet het onderzoek in ieder geval vóór de verwerking ervan plaatsvinden. Kennelijke gebreken moeten zo mogelijk bij de levering, echter uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van levering schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Gebreken die herkenbaar zijn bij een behoorlijk onderzoek in de zin van § 377 HGB, dienen binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk te worden gereclameerd. Gebreken die niet herkenbaar zijn bij een behoorlijk onderzoek, dienen binnen twee werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk te worden gereclameerd. Voor het behoud van de rechten volstaat de tijdige verzending van de reclamatie. Indien gebreken niet volgens de vorenstaande voorschriften worden gereclameerd, wordt de levering als conform de overeenkomst beschouwd. Aantekeningen op afleveringsbewijzen vormen geen reclamatie van gebreken. Transporteurs zijn niet bevoegd om reclamaties in ontvangst te nemen. De vorenstaande reclameverplichtingen gelden ook voor werkzaamheden met dien verstande dat in plaats van de levering de oplevering/aanvaarding doorslaggevend is.

(4) De koper draagt de bewijslast ten aanzien van een gebrek.

(5) Indien gebreken zijn aangetoond, verlenen wij garantie, naar onze keus, door een kosteloze verbetering of een nieuwe levering (nakoming bij non-conformiteit). Wij hebben het recht om de koper te vragen om de gebrekkige goederen vooraf aan ons te retourneren met het doel om de klacht te onderzoeken en zo nodig te verbeteren of opnieuw te leveren. Plaats van nakoming bij non-conformiteit is onze fabriek. Voorts hebben wij het recht om de koper te verzoeken dat hij de verbetering zelf uitvoert voor zover dit redelijkerwijs van de koper kan worden gevergd. In dit geval vergoeden wij de kosten van de koper die noodzakelijkerwijs zijn ontstaan.

(6) Indien de koper de goederen overeenkomstig de aard en het contractuele gebruiksdoel ervan in of aan een andere zaak heeft aangebracht, hebben wij in het kader van de nakoming bij non-conformiteit het recht om zelf het gebrekkige goed te demonteren en een goed dat vrij van gebreken is aan te brengen of dit aan de koper over te laten. In het laatste geval vergoeden wij de kosten van de koper die noodzakelijkerwijs zijn ontstaan. De koper moet aan ons een passende termijn stellen, waarin wij de demontage van de goederen op eigen verantwoordelijkheid kunnen verrichten. Ons recht om de nakoming bij non-conformiteit wegens disproportionele kosten te weigeren, blijft onverlet. De nakoming is in ieder geval disproportioneel wanneer de kosten ervan meer dan 120% van de koopprijs bedragen.

(7) Indien de goederen voor een verbetering of een nieuwe levering worden geretourneerd, geschiedt dit zonder achteraf aangebrachte toebehoren of uitrusting. Voor meegeleverde toebehoren of uitrusting zijn wij niet aansprakelijk.

(8) De koper kan de overeenkomst pas opzeggen of de koopprijs verminderen wanneer binnen de passende termijn die aan ons is gesteld geen nakoming plaats vindt of de nakoming onmogelijk is, geweigerd wordt, mislukt is dan wel niet van partijen kan worden gevergd.  De termijn voor de nakoming bedraagt, voor zover zich geen gerechtvaardigde belangen van de koper hiertegen verzetten, ten minste vier weken. Van het mislukken van de nakoming kan bij twijfel pas worden uitgegaan na de derde mislukte poging daartoe. De koper kan de overeenkomst niet opzeggen wegens onbeduidende gebreken. Schadevergoedingsaanspraken wegens gebreken gelden bovenop de wettelijke voorwaarden als bedoeld in de bijzondere bepalingen in § 9.

(9) De koper mag de betalingen slechts in zoverre op grond van gebreken opschorten als redelijk is in verhouding tot die gebreken.

(10) De wettelijke regelingen met betrekking tot het regresrecht van de koper overeenkomstig §§ 445a, 445b en 478 BGB zijn onder de volgende voorwaarden van toepassing: Vóór nakoming door middel van een vervangende levering of de vervanging van onderdelen dient de koper ons onverwijld te informeren en ons in staat te stellen om de tegen de koper geldend gemaakte aanspraken wegens gebreken zelf na te komen. Hetzelfde geldt wanneer de koper voornemens is om een derde te gelasten de nakoming door verbetering uit te voeren. Een vergoeding van de kosten die de koper zonder juridische verplichting jegens zijn klant, met name uit coulance, heeft gemaakt, geschiedt enkel wanneer wij vooraf hebben ingestemd met de maatregelen.  Het regresrecht van de koper is uitgesloten voor zover een zaak is gemonteerd dat daarvoor niet was bestemd. Aanspraken op grond van regresrechten zijn in ieder geval uitgesloten wanneer de gebrekkige goederen verder zijn verwerkt door de koper of een andere ondernemer, bijv. door de montage in een ander product of een onlosmakelijke verbinding met een ander product is. Voor de afhandeling van regresrechten is het in ieder geval vereist om de originele bon van de doorverkoop, bij voertuigen het originele proces-verbaal van overdracht aan de klant van de koper, over te leggen en de gebrekkige goederen/onderdelen terug te geven. Wij hebben het recht om te verzoeken om andere bewijzen.

§ 9 Opzeggingsrechten en schadevergoedingsaanspraken van de koper

(1) Ten aanzien van het recht om de overeenkomst op te zeggen gelden de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat de koper alleen kan opzeggen wegens een tekortkoming in de nakoming die niet uit een gebrek bestaat, voor zover wij voor die tekortkoming moeten opkomen.

(2) Wij zijn in beginsel alleen aansprakelijk voor schade – indien aan de andere voorwaarden daarvoor is voldaan – in het geval dat ons opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Voor een eenvoudige nalatigheid zijn wij aansprakelijk bij het verzuim van een plicht waarvan de nakoming een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen (zogenoemde Kardinalpflicht; een wezenlijke contractuele verplichting). Voor het overige is een aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, uitgesloten ongeacht waarop de aanspraak is gebaseerd, met inbegrip van schuld bij totstandkoming van de overeenkomst (culpa in contrahendo).

(3) Indien wij voor geringe nalatigheid aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar is en typisch voor die overeenkomst. Bij geringe nalatigheid bestaat er geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.

(4) Voor schade wegens vertraging zijn wij voor maximaal 5% van de waarde van de vertraagde levering of dienst aansprakelijk.

(5) Vorenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien wij aansprakelijk zijn op grond van opzet of grove nalatigheid, indien wij garantie hebben verleend, voor schade die volgens de wet op de productaansprakelijkheid moet worden vergoed alsmede voor schade die ontstaat door dood, lichamelijk letsel of beperking van de gezondheid.

(6) Vorenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze medewerkers, uitvoerders en andere derden, van wie wij gebruiken maken om aan de overeenkomst te voldoen.

 § 10 Verjaring

(1) De verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken bedraagt een jaar vanaf de leveringsdatum.

(2) Andere contractuele aanspraken van de koper wegens tekortkoming in de nakoming verjaren na een jaar. Dit geldt niet voor het recht van de koper om de overeenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming waarvoor wij moeten opkomen, maar geen gebrek betreft.

(3) Afwijkend gelden de wettelijke verjaringstermijnen voor de volgende aanspraken van de koper:

–     schadevergoedingsaanspraken wegens een plicht die voortvloeit uit productaansprakelijkheid, wegens schade die ontstaat door dood, lichamelijk letsel of beperking van de gezondheid of wegens niet-nakoming van een wezenlijke contractuele plicht alsmede wegens andere schade die voortvloeit uit een opzettelijke of een grof nalatige tekortkoming in de nakoming door ons of door onze uitvoerders;

–     regresaanspraken op grond van § 445b, lid 1, BGB;

–     aanspraken wegens het opzettelijk verzwijgen van een gebrek.

(4) Onze aanspraken jegens de koper verjaren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

§ 11 Toepasselijk recht, plaats van nakoming en bevoegde rechter

(1) Toepasselijk is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

(2) Plaats van nakoming is Hoya (Duitsland).

(3) In het rechtsverkeer met kooplieden is overeengekomen dat uitsluitend de rechter in Hoya ten aanzien van jegens ons gerichte rechtsvorderingen bevoegd is. Wij hebben het recht om rechtsvorderingen ook aanhangig te maken bij de algemeen bevoegde rechtbank van de koper.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van deze AV geheel of ten dele ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De geheel of ten dele ongeldige regeling wordt in dit geval vervangen door een regeling waarvan het economische succes dat van de ongeldige regeling het dichtst benadert.