Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hermann Hartje KG

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hermann Hartje KG

Versie december 2021

§ 1 Geldigheidsbereik
(1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen alsmede op alle andere diensten (bijv. ook voor werkdiensten) van Hermann Hartje KG (hierna te noemen “Hartje” of “wij”). Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al onze contractaanbiedingen en -acceptaties en zijn van toepassing op alle diensten die we leveren, inclusief bestellingen die via ons EOS-Web worden geplaatst.
(2) Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden door ons niet erkend, zelfs niet indien wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de geldigheid. Dit geldt ook als wij de dienst zonder voorbehoud uitvoeren in de kennis van de voorwaarden van de koper. De algemene voorwaarden van de koper worden slechts bij wijze van uitzondering onderdeel van het contract indien wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.
(3) individuele overeenkomsten die in individuele gevallen met de koper worden gesloten (inclusief nevenovereenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben voorrang op deze AV). Dergelijke afspraken worden vanwege bewijsredenen schriftelijk gemaakt en bevestigd. Het contract of onze schriftelijke bevestiging zal beslissend zijn voor het sluiten en de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens tegenbewijs.
(4) deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Koper, ook al verwijzen wij niet opnieuw naar de geldigheid van de Algemene Voorwaarden.
(5) deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op bedrijven in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
(6) verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben slechts een verhelderende betekenis. Naast deze algemene voorwaarden zijn de wettelijke bepalingen ook van toepassing zonder enige verwijzing hiernaar, tenzij zij rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze algemene voorwaarden.
(7) Voor zover de naleving van de schriftelijke vorm in deze algemene voorwaarden vereist is, is het ook voldoende dat de tekstvorm in de zin van § 126b BGB. De wettelijke vormvoorschriften worden niet aangetast.

§ 2 Offertes, sluiting van het contract, documenten
(1) Kostenramingen, prijs- en leveringsinformatie, bijvoorbeeld in catalogi en presentaties op internet, vormen geen juridisch bindende offertes, maar moeten worden opgevat als een uitnodiging aan de koper om een offerte in te dienen. Bestellingen van de koper zijn bindende offertes aan ons, waaraan de koper in geval van twijfel 14 dagen gebonden is. Het contract komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper bevestigen, beginnen met de uitvoering van het contract de goederen leveren. De koper ziet af van de ontvangst van onze acceptatieverklaring. Indien onze verklaring bij wijze van uitzondering moet worden opgevat als een juridisch bindende offerte, hebben wij tot de aanvaarding door de koper het recht om onze offerte te allen tijde in te trekken , tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
(2) Kostenramingen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, prestatiebeschrijvingen en andere documenten die geen deel uitmaken van de leveringsomvang blijven ons eigendom en wij behouden ons alle auteursrechten hierop voor. Deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden en moeten op verzoek onmiddellijk worden geretourneerd.
(3) Aanvullende informatie voor bestellingen via EOS-Web: We leveren uitsluitend aan ondernemers. Er is geen verkoop aan consumenten. Bestellingen zijn alleen mogelijk na registratie en toelating van de koper voor bestellingen via EOS-Web. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen: Na aanmelding met zijn registratiegegevens kan de koper de goederen vrijblijvend in een virtuele winkelwagen plaatsen door op de knop met het winkelwagensymbool te klikken. De koper kan de inhoud van het winkelmandje op elk gewenst moment weergeven via het winkelwagensymbool en producten uit de winkelwagen verwijderen of de hoeveelheid wijzigen met behulp van de daarvoor bestemde velden. Alvorens een bestelling te plaatsen heeft de koper de mogelijkheid om alle gegevens te controleren en eventuele fouten in de ingevoerde verwerkingsvelden te corrigeren. Alleen door te klikken op het veld “Bestellen met betalingsverplichting” geeft de koper een bindende offerte af om een koopcontract af te sluiten. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, ontvangt de koper na het plaatsen van zijn bestelling een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Dit betekent niet dat het contract wordt geaccepteerd.
Het contract komt tot stand wanneer wij de bestelling van de koper schriftelijk bevestigen of de koper informeren over de verzending van de goederen of de goederen leveren. We slaan de contracttekst op. De koper kan deze algemene voorwaarden bekijken, afdrukken en opslaan als onderdeel van het bestelproces. De taal van de overeenkomst is Duits. De koper kan de inhoud van de bestelling onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling opslaan en/of afdrukken. Het later bijken van de bestelgeschiedenis is mogelijk via het gebruikersaccount. Het is daar niet mogelijk de versie van de algemene voorwaarden te bekijken die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden
(1) Onze prijzen zijn in euro excl. de wettelijke btw in de betreffende geldige hoogte. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen af voorraad (exw Incoterms 2020) plus verzendkosten (zie § 4), verpakking en verzekering, douanerechten of andere belastingen van toepassing. Bij drop shipments zijn de prijzen af fabriek (exw Incoterms 2020) van onze leverancier. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen die gelden op de datum van sluiting van het contract van toepassing. Voor factuurbedragen onder 50 euro berekenen we administratiekosten van 5 euro voor kleine bestellingen.
(2) De voor onze levering vermelde prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden die van kracht waren op het moment van het sluiten van het contract. In het geval van onvoorziene significante kostenveranderingen buiten onze controle na het sluiten van het contract, bijvoorbeeld verhoging van vrachttarieven, transportkosten, belastingen, douanerechten of andere openbare heffingen, valutaschommelingen, prijsverhogingen voor grondstoffen of leveringen, hebben we het recht de prijzen naar goeddunken aan te passen. In geval van prijsstijgingen van meer dan 15% van de nettoprijs is de koper gerechtigd het contract op te zeggen. Voor prijsverhogingen als gevolg van knelpunten in de levering, die wij al voor de sluiting van het contract hebben genoemd, geldt § 5 lid 3.
(3) Factuurbedragen zijn verschuldigd na ontvangst van de factuur en levering of aanvaarding van de goederen. Inhoudingen zoals kortingen zijn niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk met de koper overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen of opgegeven betalingstermijn wordt betaald of, tenzij een andere betalingstermijn is bepaald, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De ontvangst van de betaling door ons zal beslissend zijn. Een eerder verzuim in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name door middel van een herinnering, blijft onaangetast.
(4) Wij hebben te allen tijde het recht, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, om een contract geheel of gedeeltelijk te sluiten tegen betaling vooraf.
(5) Wij hebben het recht om facturen in elektronische vorm af te geven.
(6) Tijdens de betalingsachterstand is de koper verplicht de verzuimrente en schadevergoeding als minimale schade volgens de wettelijke voorschriften te betalen. Eventuele verdere schadeclaims worden niet uitgesloten. Voor handelaars wordt onze vordering op de commerciële verzuimrente (§ 353 HGB) niet aangetast.
(7) Indien na het sluiten van het contract blijkt (bijv. door een insolventieprocedure aan te vragen, verzuim van andere dienstverplichtingen) dat onze vordering op de koopprijs in gevaar komt door een gebrek aan prestaties of bereidheid van de koper, hebben we het recht de prestaties te weigeren en – indien nodig na het vaststellen van een termijn – het contract te ontbinden. § 321 BGB is (dienovereenkomstig) van toepassing. Speciale afspraken (ook speciale kortingen) zijn in dit geval nietig.
(8) De koper heeft verrekening- en retentierecht als zijn tegenvorderingen bij gewijsde zijn vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn.

§ 4 Levering, verzendkosten en risicooverdracht
(1) Tenzij anders overeengekomen, zal de levering af voorraad plaatsvinden (exw Incoterms 2020).
(2) Indien wij de verzending van de goederen voor de koper overnemen of het transport zelf uitvoeren, vindt het transport plaats, tenzij anders overeengekomen, op kosten van de koper. De keuze van de route van verzending en het transport wordt zonder bijzondere afspraak naar eigen goeddunken uitgevoerd. Voor zover wij rekening houden met de wensen van de koper, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.
(3) De verzendopties en verzendkosten die van toepassing zijn op bestellingen die via EOS-Web worden geplaatst, worden aan de koper tijdens het bestelproces onder “Verzendmethode” weergegeven.
(4) Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het geleverde (waarbij het begin van het laadproces beslissend is) over op de expediteur, vrachtvervoerder of andere derde die voor de uitvoering van de verzending is aangewezen. In het geval van transporten die wij zelf uitvoeren is dit niet van toepassing indien met de koper een afzonderlijke vergoeding is overeengekomen ter dekking van transportrisico’s (“Vast verzekeringstarief”). In dit geval gaat het risico pas over op de koper wanneer de goederen ter beschikking worden gesteld op de plaats van levering.

§ 5 Levertijden/leveringsvertraging
(1) De informatie over de leveringsdatums is niet bindend, tenzij schriftelijk als bindende datums is overeengekomen. Een overeengekomen leveringstermijn begint op z’n vroegst met het sluiten van het contract, maar niet vóór volledige opheldering van de technische en commerciële details van de uitvoering van de opdracht. Het begin van alle op ons van toepassing zijnde termijnen veronderstelt tevens de tijdige uitvoering van alle noodzakelijke samenwerkingsacties, in het bijzonder de tijdige ontvangst van alle noodzakelijke informatie, alsmede de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de koper. In het geval van niet-tijdige levering van samenwerkingsverplichtingen beginnen de leveringstermijnen niet te lopen of worden de termijnen naar behoren verlengd.
(2) De levering is onderworpen aan tijdige en correcte zelfvoorziening door onze leveranciers. We nemen geen aanschafrisico over. In geval van niet-beschikbaarheid van de prestaties zullen wij de koper hiervan op de hoogte stellen.
(3) Als wij de levering op het moment van het sluiten van het contract als gevolg van knelpunten in de levering door onze leveranciers niet door middel van overeenkomstige dekkingsaankopen kunnen uitvoeren en wij de koper op een passende en redelijke manier over knelpunten in de levering en de mogelijkheid van prijsverhogingen vóór het sluiten van het contract hebben geïnformeerd, geldt het volgende:
– De overeenstemming vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. De levertijd wordt verlengd tot de beschikbaarheid van de goederen.
– De koper is gerechtigd het contract op te zeggen indien de levering niet binnen drie maanden na de overeengekomen leverdatum plaatsvindt.
– Wij zijn gerechtigd tussentijdse prijsverhogingen van onze leveranciers door te geven aan de koper. De koper is gerechtigd het contract op te zeggen indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt. Verdere aanspraken van de koper zijn uitgesloten.
(4) Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-leveringen of vertragingen bij de levering als deze het gevolg zijn van overmacht of enige andere reden waarover wij geen controle hebben en redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht dat wij rekening kunnen houden met de reden van de belemmering of de reden van de belemmering of de gevolgen ervan kunnen vermijden of overwinnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor oorlogshandelingen, terroristische daden, natuurlijke gebeurtenissen, bedrijfs-, transport en verkeersverstoringen, gebrek aan bevoorrading en grondstoffenvoorziening, stakingen, wettelijke uitsluiting, overheidsbevelen, massaziekten, epidemieën en pandemieën, productieverstoringen, waaronder machine-uitval en arbeidstekorten. In dergelijke gevallen zullen wij de koper informeren over de reden van de belemmering en de gevolgen ervan. Indien een dergelijke gebeurtenis de levering of prestatie voor ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maakt en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is, hebben beide partijen het recht het contract op te zeggen. In het geval van belemmeringen van tijdelijke duur worden onze leverings- of prestatietermijnen verlengd of worden onze leverings- of prestatiedatums verschoven met de periode van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Elke partij heeft het recht het contract op te zeggen indien de daaruit voortvloeiende vertraging de periode van drie maanden overschrijdt of indien, als gevolg van de vertraging vóór het verstrijken van deze termijn, niet langer verwacht wordt dat zij zich aan het contract zal kunnen houden, met als gevolg dat alle gedane voorschotten worden terugbetaald. Er bestaan geen andere claims.
(5) Deelleveringen zijn toegestaan, voorzover redelijk. Facturen uitgegeven voor deelleveringen zijn verschuldigd voor betaling, ongeacht de totale levering.
(6) Indien wij in gebreke blijven, moet de koper ons de mogelijkheid bieden om binnen een redelijke termijn te presteren. In de regel bedraagt de vrijwaringsperiode ten minste drie weken.
(7) In het geval van vertraging in de levering of onmogelijkheid bestaat de aansprakelijkheid voor schadevergoeding alleen in overeenstemming met § 9.

§ 6 Verplichtingen van de koper, algemene verplichtingen van de koper tot medewerking, schadevergoedingsverplichting van de koper
(1) Wij leveren alleen aan gekwalificeerde kopers. Voertuigen worden niet door ons afgeleverd in de gebruiksklare staat. Hiervoor is een eindmontage noodzakelijk. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper. De koper is verplicht de eindmontage, de assemblage van componenten en de inbouw van onderdelen of componenten zorgvuldig en uitsluitend door vakkundige en competente monteurs uit te voeren. In geval van overtreding hiervan is de koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De koper dient ons te vrijwaren van alle mogelijke schade en nadelen, die gebaseerd zijn op een foutieve montage door de koper.
(2) De koper is verplicht alle contractueel gereguleerde, noodzakelijke of te goeder trouw verschuldigde samenwerking tijdig te leveren. De koper is bijvoorbeeld verplicht om, zonder dat dit wordt gevraagd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen een ontvangstbevestiging af te geven. De partijen verbinden zich ertoe om in een geest van vertrouwen samen te werken en zullen elkaar wederzijds steunen, bijvoorbeeld bij de afhandeling van garantieclaims.
(3) Wij hebben het recht de koper een redelijke termijn te stellen voor de uitvoering van een samenwerkingshandeling. Na afloop van de termijn zonder succes hebben wij het recht het contract op te zeggen.
(4) Voor zover in deze algemene voorwaarden niets anders is bepaald, is de koper aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de koper in plaats van de prestatie schadevergoeding verschuldigd is, zijn wij gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de prestatie te verlangen, tenzij de koper een lagere schade aantoont. Het claimen van een hogere schade volgens de wettelijke bepalingen blijft voorbehouden.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
(1) Onze leveringen zijn onderhevig aan eigendomsvoorbehoud. Wije behouden het eigendom op de geleverde goederen voor totdat de aankoopprijs en alle andere bestaande of (op het moment van het sluiten van het contract) toekomstige claims (inclusief alle saldovorderingen van de lopende rekening) ten aanzien van de koper uit de zakelijke relatie volledig zijn nagekomen. De eigendom van de goederen gaat automatisch over op de koper zodra de koopprijs is afbetaald en er geen verdere vorderingen uit de zakelijke relatie bestaan (voorbehoud lopende rekening).
(2) Elke bewerking of verwerking van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen door de koper, vindt voor ons als verwerkers altijd plaats in de zin van § 950 BGB. Indien de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen door de koper worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de verwerking in onze naam en voor onze rekening als fabrikant plaatsvindt en dat wij onmiddellijk het eigendom van het nieuw gecreëerde artikel verwerven. Indien de goederen worden verwerkt met andere goederen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen (factuurwaarde incl. omzetbelasting) tot de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking. Indien de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen onlosmakelijk verbonden zijn met of vermengd zijn met andere goederen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen (eindfactuurbedrag inclusief omzetbelasting) tot de andere verbonden of gemengde artikelen op het moment van de combinatie of het mengen. Indien de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen zodanig worden gecombineerd of vermengd dat de goederen van de koper als het hoofdartikel moeten worden beschouwd, zijn de koper en wij reeds overeengekomen dat de koper het mede-eigendom van dit artikel aan ons overdraagt op pro rata basis (volgens de verhouding van de waarde van de uitgangsmaterialen). Wij accepteren deze overdracht. De regels voor goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen zijn dienovereenkomstig van toepassing op de producten die door verwerking, vermenging of combinatie ontstaan, voor zover zij ons eigendom zijn.
(3) De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen op eigen kosten zorgvuldig te behandelen, zorgvuldig voor ons op te slaan en de gebruikelijke risico’s (bijv. diefstal, breuk, brand, water) tegen de nieuwe waarde gepast te verzekeren en, op verzoek, het afsluiten en bestaan van de verzekering aan te tonen. Wij hebben het recht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen op zijn kosten te verzekeren. Wij kunnen te allen tijde eisen dat de koper een inventaris opmaakt van de door ons geleverde goederen op zijn respectievelijke opslaglocatie en de goederen bekend maakt als ons eigendom. Verzekeringsclaims en claims tegen derden als gevolg van schade, vernietiging, diefstal of verlies van de goederen draagt de koper zekerheidshalve nu al aan ons over. Wij accepteren deze opdracht.
(4) De koper zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbeslagneming of andere aantasting van onze rechten door derden.
(5) De koper is gerechtigd de goederen die onder voorbehoud vallen in het kader van normale handelstransacties te verkopen. Inbeslagnemingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het recht vervalt automatisch indien de koper in gebreke is, indien de insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt aangevraagd of indien hij verplicht is een insolventieprocedure aan te vragen. In geval van wederverkoop van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen op krediet is de koper verplicht, de goederen slechts tegen voldoende zekerheden (bijv. akkoord over een eigen eigendomsvoorbehoud, enz.) te verkopen.
(6) De uit de wederverkoop van goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen ontstane vorderingen tegen derden draagt de koper zekerheidshalve nu al in de hoogte van het aandeel, dat overeenkomt met ons eigendomsaandeel, aan ons af. De overdracht is bovendien maximaal beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van onze vorderingen (inclusief btw), waarop wij ten tijde van de wederverkoop recht hebben tegen de koper uit de zakelijke relatie, plus een zekerheidstoeslag van 20%.
(7) De koper is bevoegd de aan ons toegekende vorderingen uit de wederverkoop in te vorderen. De aan ons te betalen opbrengsten moeten onmiddellijk na ontvangst aan ons worden doorgegeven. Op ons verzoek zal de koper ons informeren over de namen van de debiteuren van de overgedragen vordering en hen op de hoogte stellen van de overdracht. Wij zijn bevoegd de overdracht ook in zijn naam mee te delen aan de klanten. De incassomachtiging vervalt automatisch indien de koper in gebreke is, indien de insolventieprocedure tegen zijn vermogen wordt aangevraagd of indien hij verplicht is een insolventieprocedure aan te vragen.
(8) Ongeacht een eventuele automatische annulering, hebben wij het recht de machtiging tot het verder verkopen en/of verwerken van de goederen en/of de incassomachtiging te herroepen, als de koper zijn verplichtingen jegens ons schendt, in het bijzonder wanneer zijn betalingsverplichtingen uit de zakelijke relatie niet naar behoren zijn nagekomen, met name een betalingsverzuim heeft, of zijn verplichtingen als gereserveerde koper schendt of als na het sluiten van het contract duidelijk wordt, dat onze betalingsvorderingen uit de zakelijke relatie met de koper in gevaar worden gebracht door diens gebrek aan prestatievermogen. In geval van annulering van de incassomachtiging zal de koper ons de informatie verstrekken die nodig is voor het incasseren van de vordering en ons zo nodig helpen bij de invordering.
(9) Bovendien hebben wij, in geval van gedrag van de koper dat in strijd is met het contract, het recht het contract op te zeggen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de voorwaarden voor terugtrekking bestaan, hebben we ook het recht om alleen de goederen terug te vragen en behouden we ons uitdrukkelijk het recht voor om het contract op te zeggen. Indien een dergelijk uitdrukkelijk voorbehoud van opzegging niet wordt verklaard, geldt de eis om goederen te retourneren als opzeggingsverklaring. Hetzelfde geldt als wij beslag leggen op de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen. De transportkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Wij mogen de teruggevraagde goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen gebruiken. De opbrengst van het gebruik zal worden verrekend met de bedragen die de koper ons verschuldigd is nadat wij een redelijk bedrag voor de kosten van het gebruik hebben afgetrokken.
(10) De toegang van derden tot de goederen die onder eigendomsvoorbehoud vallen moet de koper onmiddellijk aan ons doorgeven na het bekend worden en alle voor een interventie noodzakelijke informaite en documentatie aan ons overlaten. De koper is aansprakelijk voor de kosten die zijn gemaakt voor de annulering van de toegang, met name door het indienen van een derdenverzet, voor zover deze niet door de verantwoordelijke crediteur kunnen worden verkregen.

§ 8 Kwaliteit van de goederen, garantie
(1) Informatie over de kwaliteit vormt geen garantie. Een garantie wordt slechts gegeven indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig is aangewezen door het gebruik van dit begrip.
(2) Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die te wijten zijn aan een defect van geleverde onderdelen, tenzij wij een garantie in dit opzicht hebben aangenomen of het defect ons bekend of voor de hand liggend was. Wij zijn niet verplicht tot kwaliteitscontrole van geleverde onderdelen.
(3) Voorwaarde voor eventuele garantieclaims is dat de koper aan zijn onderzoek- en meldingsverplichtingen voldoet. De koper is verplicht de levering of prestatie voor alle door ons geleverde prestaties onmiddellijk te onderzoeken op gebreken, waaronder onjuiste leveringen en afwijkingen in kwantiteit. In het geval van goederen die bestemd zijn voor inbouw of andere verdere verwerking, moet het onderzoek in ieder geval vóór de verwerking worden verricht. Duidelijke gebreken moeten schriftelijk worden gemeld op het moment van levering, maar uiterlijk op de werkdag na levering. Andere gebreken die herkenbaar zijn in het geval van een correct onderzoek zoals bedoeld in § 377, moeten binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld. Gebreken die bij correct onderzoek niet herkenbaar zijn, moeten binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Om de rechten te behouden is het tijdig verzenden van de kennisgeving voldoende. Indien defecten niet worden gemeld in overeenstemming met de bovenstaande voorschriften, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd in overeenstemming met het contract. Kennisgevingen op leveringsbonnen worden niet beschouwd als een melding van gebreken. Transportepersonen zijn niet bevoegd om meldingen van gebreken aan te nemen. De bovenstaande meldingsverplichtingen zijn ook van toepassing op fabrieksprestaties, mits aanvaarding beslissend is in plaats van levering.
(4) De bewijslast voor het bestaan van een gebrek is voor rekening van de koper.
(5) In het geval van bewezen gebreken zullen we naar eigen goeddunken garantie bieden door middel van gratis herstel of nalevering (aanvullende prestaties). Wij hebben het recht om van de koper van te voren de teruggave van de defecte goederen aan ons te eisen met het oog op de controle van de klacht en, indien nodig, voor herstel of nalevering. De locatie voor herstel is onze fabriek. Bovendien hebben wij het recht te eisen dat de koper zelf het herstel uitvoert, voor zover dit redelijk voor de koper is. In dit geval zullen wij de koper de benodigde kosten vergoeden.
(6) Indien de koper de goederen naar gelang het type en het contractuele gebruiksdoeleinde in een ander artikel heeft ingebouwd of aan een ander artikel heeft aangebracht, hebben wij in het kader van aanvullende prestaties het recht om de uitbouw van het defecte artikel en de hernieuwde inbouw van het defectvrije artikel zelf over te nemen of de uit- en inbouw aan de koper over te laten. In het laatste geval zullen wij de koper de benodigde kosten vergoeden. De koper moet ons een redelijke termijn stellen waarbinnen wij de uitbouw van de goederen op eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren. Ons recht om aanvullende prestaties te weigeren als gevolg van onevenredige kosten blijft onaangetast. De aanvullende prestaties zijn in ieder geval onevenredig als de kosten van de aanvullende prestaties hoger zijn dan 120% van de aankoopprijs.
(7) In het geval van retourzending van de goederen met het oog op herstel of nalevering, geschiedt de retourzending van de goederen zonder accessoires of uitrusting die naderhand zijn aangebracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor meegeleverde accessoires en uitrusting.
(8) De koper kan het contract pas opzeggen of de aankoopprijs verlagen als er geen verdere poging tot aanvullende prestatie wordt ondernomen binnen een redelijke termijn die aan ons is gesteld of als de aanvullende prestaties onmogelijk, geweigerd, mislukt of onredelijk zijn. De termijn voor aanvullende prestaties moet minstens vier weken bedragen, op voorwaarde dat er geen legitieme belangen van de koper tegenover staan. Het mislukken van de aanvullende prestaties moet bij twijfel pas worden aangenomen na de derde mislukte poging tot aanvullende prestaties. De koper maakt geen aanspraak op herroepingsrecht als gevolg van kleine gebreken. Naast de wettelijke vereisten zijn de speciale bepalingen in § 9 van toepassing op schadevergoedingsclaims voor gebreken.
(9) Wegens gebreken mag de koper betalingen slechts weigeren in een mate die redelijk is met betrekking tot de gebreken die zich hebben voorgedaan.
(10) De wettelijke bepalingen betreffende verhaal van de koper conform §§ 445a, 445b, 478 BGBG zijn van toepassing met de volgende maatregelen: Voor aanvullende prestaties door middel van vervangende levering of vervanging van onderdelen dient de koper ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en ons in de gelegenheid te stellen de tegen de koper ingediende claims zelf na te komen. Hetzelfde geldt indien de koper voornemens is een derde aan te stellen voor de aanvullende prestaties door middel van herstel. Vergoeding voor kosten die de koper maakt zonder enige wettelijke verplichting jegens zijn klant, in het bijzonder als gebaar van goede wil, vindt alleen plaats als wij de maatregel vooraf hebben goedgekeurd. Verhaal van de koper is uitgesloten als een artikel dat niet voor inbouw is bestemd, wordt ingebouwd. Vorderingen van verhaal van leverancier zijn in ieder geval uitgesloten als de defecte goederen verder zijn verwerkt door de koper of een andere ondernemer, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product of door de onafscheidelijke verbinding met een ander product. Voor de behandeling van verhaalsvorderingen zijn ten minste de overlegging van het oorspronkelijke verkoopdocument van de wederverkoop en in het geval van voertuigen het origineel van het overdrachtsprotocol aan de klant van de koper vereist, alsmede de retourzending van de defecte goederen/onderdelen. Wij hebben het recht om meer bewijs te eisen.

§ 9 Herroepingsrechten en schadevergoedingsclaims van de koper
(1) Op het recht om het contract op te zeggen zijn de wettelijke bepalingen zijn van toepassing, mits de koper het contract alleen kan opzeggen als gevolg van een niet in een gebrek bestaand plichtsverzuim, voor zover het plichtsverzuim onze verantwoordelijkheid is.
(2) Wij zijn in principe alleen aansprakelijk voor schade, voor zover de overige claimvoorwaarden bestaan, als we worden beschuldigd van opzet of grove nalatigheid. Wij zijn aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in het geval van een plichtsverzuim, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op wiens naleving de koper regelmatig kan vertrouwen (de zogenaamde kardinale verplichting). Bovendien is aansprakelijkheid voor schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook, ongeacht de basis van de claim, inclusief aansprakelijkheid voor schuld op het moment van het sluiten van het contract, uitgesloten.
(3) Indien wij aansprakelijk zijn voor lichte nalatigheid, zal onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot de voorzienbare, contracttypische schade ten tijde van het sluiten van het contract. In geval van lichte nalatigheid is er geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.
(4) Wij zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging tot maximaal 5% van de waarde van de vertraagde prestatie.
(5) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover we aansprakelijk zijn voor opzet of grove nalatigheid, mits we een garantie hebben aangenomen, voor schade die moet worden vergoed volgens de productaansprakelijkheidswetgeving, alsmede voor schade aan leven, lichaam of gezondheid.
(6) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van onze werknemers, plaatsvervangende agenten en overige derden, die wij voor de uitvoering van het contract hebben aangesteld.

§ 10 Verjaring
(1) De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt één jaar vanaf de datum van levering.
(2) Andere contractuele aanspraken van de koper als gevolg van plichtsverzuim verjaren na één jaar. Dit geldt niet voor het recht van de koper om het contract op te zeggen als gevolg van plichtsverzuim waarvoor wij verantwoordelijk zijn, die niet in het gebrek zit.
(3) In afwijking daarvan zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing op de volgende vorderingen van de koper:
– Schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit een productaansprakelijkheid, als gevolg van schade door aantasting van het leven, het lichaam, de gezondheid of een essentiële contractuele verplichting, alsmede uit andere schade, die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van ons of onze plaatsvervangende agenten,
– Verhaalsvorderingen conform § 445b lid 1 BGB,
– Vorderingen vanwege frauduleuze verhulling van een gebrek.
(4) Onze vorderingen tegen de koper verjaren volgens de wettelijke voorschriften.

§ 11 Rechtskeuze, plaats van uitvoering en plaats van jurisdictie
(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
(2) Plaats van uitvoering is Hoya.
(3) Hoya is de exclusieve plaats van jurisdictie voor gerechtelijke procedures tegen ons in het geval van rechtsverkeer met kooplieden. Wij hebben ook het recht om rechtsvorderingen te maken op de algemene plaats van rechtsbevoegdheid van de koper.
(4) Indien individuele bepalingen van het contract, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, zal de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet worden aangetast. In dit geval wordt de geheel of gedeeltelijk onwerkzame regeling vervangen door een regeling waarvan het economische succes zo dicht mogelijk bij dat van de onwerkzame regeling komt.