Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Hermann Hartje KG

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Hermann Hartje KG

Udgave december 2021

§ 1 Anvendelsesområde
(1) Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende benævnt Betingelser) gælder for alt salg og alle leverancer samt for alle andre ydelser (f.eks. også for arbejdsydelser) fra Hermann Hartje KG (i det følgende benævnt “Hartje” eller “vi”). Disse Betingelser er en væsentlig del af alle vores kontrakttilbud og kontraktindgåelser og gælder for alle tjenester leveret af os, herunder ordrer afgivet via vores EOS-websted.
(2) Disse Betingelser er gældende. Afvigende, modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for køber er ikke anerkendt af os, selv om vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod gyldigheden. Dette gælder også, hvis vi udfører ydelsen uden forbehold i kendskab til købers vilkår og betingelser. Købers vilkår og betingelser bliver kun undtagelsesvis del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed i skriftlig form.
(3) Individuelle aftaler indgået med køber i enkelttilfælde (herunder tillægsaftaler, tilføjelser og ændringer) har forrang for disse Betingelser. Sådanne aftaler skal indgås eller bekræftes skriftligt med henblik på dokumentation. Med forbehold for det modsatte er kontrakten eller vores skriftlige bekræftelse afgørende for indgåelsen og indholdet af sådanne aftaler.
(4) Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for alle fremtidige transaktioner med køber, selv om vi ikke henviser til gyldigheden af de generelle vilkår og betingelser igen.
(5) Disse generelle vilkår og betingelser gælder kun for entreprenører i henhold til paragraf 14 i BGB.
(6) Henvisninger til gyldigheden af lovbestemmelser har kun afklarende betydning. Ud over disse Betingelser finder de lovbestemte bestemmelser også anvendelse uden nogen henvisning hertil, medmindre de er direkte ændret eller udtrykkeligt udelukket i disse Betingelser.
(7) For så vidt der kræves overholdelse af skriftlig form i disse Betingelser, er overholdelse af tekstformularen i henhold til § 126b BGB også tilstrækkelig. Lovfæstede formelle krav forbliver upåvirket.

§ 2 Tilbud, indgåelse af kontrakt, dokumenter
(1) Omkostningsoverslag, pris- og leveringsoplysninger, f.eks. i kataloger og præsentationer på internettet, udgør ikke juridisk bindende tilbud, men skal forstås som afgivelse af tilbud som en opfordring til køber. Købers ordre er bindende tilbud til os, som køber er bundet til i 14 dage i tvivlstilfælde. Kontrakten træder i kraft, når vi bekræfter købers ordre, påbegynder kontraktens gennemførelse eller leverer varerne. Køber giver afkald på at modtage vores accepterklæring. Hvis vores erklæring undtagelsesvis skal forstås som et juridisk bindende tilbud, er vi berettiget til når som helst at trække vores tilbud tilbage, indtil køber accepterer det, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilbuddet.
(2) Omkostningsestimater, skitser, tegninger, illustrationer, ydelsesbeskrivelser og andre dokumenter, der ikke er en del af leveringsomfanget, forbliver vores ejendom, og vi forbeholder os alle ophavsrettigheder til dem. De må ikke gøres tilgængelige for tredjepart og skal returneres straks efter anmodning.
(3) Yderligere oplysninger om ordrer via EOS-Web: Vi leverer udelukkende til entreprenører. Der sælges ikke direkte til forbrugere. Ordrer er kun mulige efter registrering og godkendelse af køber for ordrer via EOS-Web. Bestillingsprocessen består af følgende trin: Efter registrering med sine registreringsdata kan køber indsætte varerne i en virtuel indkøbskurv uden forpligtelse ved at klikke på knappen med indkøbskurvssymbolet. Køber kan til enhver tid vise indholdet af indkøbskurven via indkøbskurvssymbolet og slette produkter fra indkøbskurven eller ændre mængden ved hjælp af de angivne felter. Inden afgivelse af en ordre har køber mulighed for at kontrollere alle oplysninger og rette eventuelle fejl i de angivne felter. Køber giver kun et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale ved at klikke på feltet ”Bestil med betalingsforpligtelse”. Medmindre andet er aftalt i individuelle tilfælde, modtager køber en automatisk genereret bekræftelse af modtagelsen efter afgivelse af ordren. Dette er ikke ensbetydende med accept af kontrakten.
Kontrakten træder i kraft, hvis vi bekræfter købers ordre skriftligt eller informerer køber om afsendelsen af varerne eller leveringen af varerne. Vi gemmer kontraktteksten. Køber kan få vist, udskrive og gemme disse Betingelser som en del af ordrehistorikken. Kontraktsproget er tysk. Køber kan gemme og/eller udskrive indholdet af ordren umiddelbart efter afgivelse af denne. Det er muligt at foretage en senere kontrol af ordrehistorikken via Brugerkontoen. Det er ikke muligt at kontrollere den version af betingelserne, der var gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

§ 3 Priser, betalingsbetingelser
(1) Vores priser er i EURO plus lovpligtig moms i det respektive gyldige beløb. Medmindre andet er aftalt, gælder priserne ab lager (exw Incoterms 2020) plus omkostninger til fragt (se § 4), emballage og forsikring, told eller andre afgifter. I tredjepartsforretninger gælder priserne ab fabrik (exw Incoterms 2020) fra vores leverandør. Medmindre andet aftales, anvendes de priser, der er gældende på datoen for kontraktens indgåelse. For fakturabeløb under EURO 50,00 opkræver vi et ekspeditionsgebyr på EUR 5,00 for minimumsordrer.
(2) De priser, der er angivet for vores levering, er baseret på de omstændigheder, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ved uforudsete væsentlige ændringer i omkostninger, som vi ikke har indflydelse på efter kontraktindgåelsen, f.eks. stigning i fragtpriser, transportomkostninger, skatter, told eller andre offentlige afgifter, valutaudsving, prisstigninger på råvarer eller forsyninger, er vi berettiget til at justere priserne efter vores rimelige skøn. I tilfælde af prisstigninger på mere end 15 % af nettoprisen har køber ret til at trække sig ud af kontrakten. For prisstigninger forårsaget af leveringsflaskehalse, som vi har påpeget før kontraktens indgåelse, finder § 5 stk. 3 anvendelse.
(3) Fakturabeløb forfalder til betaling ved modtagelse af fakturaen og levering eller accept af varerne. Medmindre det er udtrykkeligt aftalt med køber, er kontantrabatter ikke tilladt. Køber er automatisk i misligholdelse, såfremt fakturabeløbet ikke betales inden for den aftalte betalingsperiode eller betalingsperiode angivet på fakturaen eller, hvis der ikke er angivet anden betalingsperiode, inden for 14 dage efter modtagelse af faktura. Det er afgørende, at vi modtager betalingen. Tidligere forekomster af misligholdelse i overensstemmelse med lovbestemmelserne, især via en rykker, forbliver upåvirket.
(4) Vi er til enhver tid berettiget til, selv i forbindelse med et igangværende forretningsforhold, kun at indgå en kontrakt helt eller delvist mod forudbetaling.
(5) Vi har ret til at udstede fakturaer i elektronisk form.
(6) Køber er i forbindelse med betalingsforsinkelsenforpligtet til at betale morarenter og et engangsbeløb som erstatning efter lovens bestemmelser som minimumsskade. Påstand om yderligere skade er ikke udelukket. Vores krav på den kommercielle forfaldsrente (§ 353 HGB) forbliver upåvirket i forhold til handlende.
(7) Hvis det efter aftalens indgåelse viser sig (f.eks. gennem en begæring om indledning af insolvensbehandling, misligholdelse af andre opfyldelsesforpligtelser), at vores krav på købesummen bringes i fare på grund af købers manglende evne eller vilje til at betale, er vi berettiget til at nægte opfyldelse og – om nødvendigt – efter fastsættelse af en frist – berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. § 321 BGB er (tilsvarende) gældende. Særlige aftaler (også særlige rabatter) er i dette tilfælde ugyldige.
(8) Køber er berettiget til modregning og tilbageholdelsesret, hvis købers modkrav er lovlige, ubestridte eller anerkendes af os.

§ 4 Levering, fragtomkostninger og risikoovergang
(1) Medmindre andet er aftalt, skal leveringen ske ab lager(exw Incoterms 2020).
(2) Såfremt vi påtager os forsendelsen af varerne for køber eller selv udfører transporten, sker transporten for købers regning, medmindre andet er aftalt. Valget af forsendelsesrute og transporten sker efter vores skøn uden særlig aftale. I det omfang vi tager hensyn til købers ønsker, skal meromkostninger som følge heraf afholdes af køber.
(3) De forsendelsesmuligheder og forsendelsesomkostninger, der gælder for ordrer afgivet via EOS-Web, kan køber se i ordrehistorikken under ”Forsendelsesmetode”.
(4) Risikoen overgår til køber senest ved udlevering af leveringsgenstanden (hvorved påbegyndelse af læsseprocessen er afgørende) til speditøren, transportøren eller anden tredjemand, der er ansvarlig for forsendelsens udførelse. Dette gælder ikke for transporter, som vi selv udfører, hvis der er aftalt et særskilt gebyr til dækning af transportrisici med køber (“fast forsikringsgebyr”). I dette tilfælde overgår risikoen først til køber, når varerne stilles til rådighed på leveringsstedet.

§ 5 Leveringstider/forsinket levering
(1) Oplysninger om leveringsdatoer er ikke bindende, medmindre de er skriftligt aftalt som bindende datoer. En aftalt leveringsperiode begynder tidligst med indgåelse af kontrakten, dog ikke før de tekniske og kommercielle detaljer i ordreudførelsen er fuldstændig afklaret. Starten på alle for os gældende frister forudsætter også rettidig opfyldelse af alle nødvendige samarbejdshandlinger, især rettidig modtagelse af alle nødvendige oplysninger, samt overholdelse af de aftalte betalingsbetingelser fra købers side. Ydes samarbejdspligten ikke rettidigt, starter leveringsfristerne ikke, og fristerne forlænges tilsvarende.
(2) Levering er betinget af rettidig og korrekt levering fra vores leverandører. Vi påtager os ingen indkøbsrisiko. I tilfælde af manglende tilgængelighed af ydelsen vil vi informere køber.
(3) Hvis vi ikke kan sikre leveringen på tidspunktet for aftalens indgåelse på grund af leveringsflaskehalse fra vores leverandørers side gennem passende dækningskøb, og vi har informeret køber om leveringsflaskehalse og muligheden for prisstigninger på en passende og rimelig måde inden indgåelse af kontrakten, gælder følgende:
– Aftalen indgås afhængigt af tilgængelighed. Leveringstiden forlænges, indtil varerne er tilgængelige.
– Køber er berettiget til at trække sig ud af kontrakten, hvis leveringen ikke finder sted inden for tre måneder efter den aftalte leveringsdato.
– Vi er berettiget til at videregive prisstigninger fra vores leverandører til køber. Køber er berettiget til at trække sig ud af kontrakten, hvis prisstigningen overstiger 15 %. Yderligere krav fra køber er udelukket.
(4) Vi er ikke ansvarlige for manglende leverancer eller forsinkelser i leveringen, hvis disse skyldes force majeureeller anden hindring uden for vores kontrol, og vi ikke med rimelighed kunne forventes at tage hensyn til hindringen eller undgå eller overvinde hindringen eller dens konsekvenser. Det gælder for eksempelkrigslignende begivenheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer, drifts-, transport- og trafikforstyrrelser, manglende levering og råvareleverancer, strejker, lovlig lockout, myndighedsdekreter, massesygdomme, epidemier og pandemier, produktionsforstyrrelser inkl. maskinnedbrud og mangel på arbejdskraft. I sådanne tilfælde vil vi informere køber om årsagen til hindringen og dens konsekvenser. Hvis en sådan hændelse gør leveringen eller ydelsen væsentligt vanskeligere eller umulig for os, og hindringen ikke kun er af midlertidig karakter, er begge parter berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. I tilfælde af hindringer af midlertidig varighed forlænges vores leverings- eller servicefrister, eller vores leverings- eller servicedatoer udskydes med hindringens varighed plus en rimelig opstartsperiode. Hver part er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, hvis den deraf følgende forsinkelse overstiger en periode på tre måneder, eller hvis det som følge af forsinkelsen ikke længere er rimeligt at forvente, at kontrakten fortsætter inden udløbet af denne periode, med det resultat at indbetalte forudbetalinger refunderes. Andre krav eksisterer ikke.
(5) Delleveringer er tilladt, så vidt det er rimeligt. Fakturaer udstedt for delleverancer forfalder til betaling, uanset den samlede leverance.
(6) Hvis vi misligholder opfyldelsen, skal køber give os mulighed for at levere inden for en rimelig frist. Som hovedregel skal fristen være på mindst tre uger.
(7) I tilfælde af forsinkelse i leveringen eller manglende levering består erstatningsansvar kun efter § 9.

§ 6 Købers forpligtelser, købers generelle forpligtelser til at samarbejde, købers erstatningsansvar
(1) Vi leverer kun til professionelle købere. Køretøjer leveres ikke af os i salgsklar stand, men kræver endelig montering. Dette er købers ansvar. Køber er forpligtet til omhyggeligt at udføre den endelige montering, samling af komponenter samt montering af dele eller komponenter og kun udført af faglærte og kompetente mekanikere. I tilfælde af skade er køber ansvarlig for alle skader, der måtte opstå. Køber skal holde os skadesløse for alle mulige skader og ulemper, som skyldes en defekt montering udført af køber.
(2) Køber er forpligtet til i god tid at sørge for alle samarbejdshandlinger, der er kontraktligt regulerede, nødvendige eller i god tro. Køber er f.eks. forpligtet til at bekræfte betalingen uden at blive anmodet om det i henhold til de lovmæssige bestemmelser. Parterne forpligter sig til at arbejde sammen baseret på tillid og vil støtte hinanden, f.eks. i behandlingen af garantikrav.
(3) Vi er berettiget til at give køber en rimelig frist for levering af en samarbejdshandling. Efter fristen er udløbet har vi ret til at trække os ud af kontrakten.
(4) Medmindre andet er angivet i disse Betingelser, hæfter køber i henhold til lovens bestemmelser. Skylder køber erstatning i stedet for opfyldelse, er vi berettiget til at kræve en fast erstatning på 15 % af ydelsen, medmindre køber kan godtgøre mindre skade. Påstanden om en højere skade i henhold til lovbestemmelserne forbeholdes.

§ 7 Ejendomsforbehold
(1) Vores leverancer er underlagt ejendomsforbehold. Vi forbeholder os ejendomsretten til de leverede varer, indtil købesummen er betalt fuldt ud, og alle andre eksisterende eller (på tidspunktet for aftalens indgåelse) fremtidige krav (herunder alle saldokrav fra løbende konto) mod køber fra forretningsforholdet. Ejendomsretten til varerne overgår automatisk til køber, så snart købesummen er betalt, og der ikke er yderligere krav fra forretningsforholdet (løbetidsforbehold).
(2) Enhver behandling eller forarbejdning af de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold fra købers side, udføres altid for os som forarbejder i henhold til § 950 BGB. Hvis forbeholdsvarerne forarbejdes af køber, aftales det, at forarbejdningen sker i vores navn og for vores regning som producent, og at vi straks overtager ejendomsretten til den nyligt producerede vare. Forarbejdes varerne med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver vi medejendomsretten til den nye vare i forhold til værdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold (fakturaværdi inkl. moms) og de øvrige forarbejdede varer iht. behandlingstidspunktet. Hvis forbeholdsvarerne er uadskilleligt forbundet eller blandet med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver vi medejendomsretten til den nye vare i forhold til værdien af forbeholdsvarerne (endeligt fakturabeløb inklusive moms) og de øvrige tilsluttede eller blandede varer på tidspunktet for tilslutning eller blanding. Hvis de varer, der er genstand for ejendomsforbehold, kombineres eller blandes på en sådan måde, at købers varer skal betragtes som det vigtigste, er køber og vi allerede enige om, at køber overfører medejerskab af denne vare til os på et pro rata-grundlag (i forhold til råvarernes værdi). Vi accepterer denne overførsel. Reglerne for varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, gælder i overensstemmelse hermed for produkter, der er fremkommet ved forarbejdning, kombination eller tilslutning, i det omfang de er vores ejendom.
(3) Køber er forpligtet til at behandle forbeholdsvarerne med omhu for egen regning, at opbevare dem sikkert for os og forsikre dem behørigt mod de sædvanlige risici (f.eks. tyveri, brud, brand, vand) til nyværdi og efter anmodning dokumentere tegning og vedligeholdelse af forsikring. Vi er berettiget til at forsikre forbeholdsvarerne for købers regning. Vi kan til enhver tid kræve, at køber foretager en opgørelse over de af os leverede varer på købers respektive lagersted og mærker varerne som vores ejendom. Forsikringskrav og krav mod tredjemand på grund af beskadigelse, ødelæggelse, tyveri eller bortkomst af varen er allerede overdraget til os af køber som sikkerhed. Vi påtager os denne opgave.
(4) Køber skal straks underrette os om enhver beslaglæggelse eller anden krænkelse af vores rettigheder fra tredjemand.
(5) Køber er berettiget til at sælge forbeholdsvarerne i den sædvanlige drift. Pant og overdragelser som sikkerhed er kun tilladt med vores forudgående skriftlige samtykke. Retten bortfalder automatisk, hvis køber er i betalingsmisligholdelse, der er anmodet om indledning af insolvensbehandling mod købers aktiver, eller køber er forpligtet til at indgive en insolvensbehandling. Såfremt forbeholdsvarerne videresælges på kredit, er køber forpligtet til kun at sælge varen mod tilstrækkelig sikkerhed (f.eks. aftale om eget ejendomsforbehold mv.).
(6) Køber overdrager os hermed til sikkerhed de krav mod tredjemand, der opstår ved videresalg af forbeholdsvarer med det beløb, der svarer til vores ejerandel. Overdragelsen er endvidere begrænset til størrelsen af fakturaværdien af vores krav (inklusive moms), som vi er berettiget til mod køber fra forretningsforholdet på videresalgstidspunktet, tillagt et sikkerhedstillæg på 20 %.
(7) Køber er bemyndiget til at inddrive de krav, der er overdraget os fra videresalget. Det provenu, vi skal have, skal sendes til os umiddelbart efter modtagelsen. Køber skal på vores anmodning oplyse os om navnene på debitorerne for den overdragne fordring og oplyse dem om overdragelsen. Vi er bemyndiget til at informere kunderne om overdragelsen også på købers vegne. Autorisation til direkte debitering bortfalder automatisk, hvis køber er i betalingsmisligholdelse, der er anmodet om indledning af insolvensbehandling mod købers aktiver, eller køber er forpligtet til at indgive en insolvensbehandling.
(8) Uanset et eventuelt automatisk bortfald er vi berettiget til at tilbagekalde videresalgs- og/eller videreforarbejdningstilladelsen og/eller autorisationsbemyndigelsen, hvis køber misligholder sine forpligtelser over for os, især ikke opfylder sine betalingsforpligtelser fra forretningsforholdet, i særlige betalingsmisligholdelser, eller misligholder sine forpligtelser som betinget køber, eller det efter indgåelse af kontrakten viser sig, at vores betalingskrav fra forretningsforholdet med køber er i fare på grund af dennes manglende betalingsevne. I tilfælde af, at autorisationsbemyndigelsen bortfalder, skal køber give os de oplysninger om det krav, der kræves til inkasso, og om nødvendigt bistå os i inddrivelsen.
(9) Hvis køber handler i strid med kontrakten, er vi endvidere berettiget til at træde tilbage fra kontrakten i henhold til lovens bestemmelser. Såfremt betingelserne for fortrydelse er opfyldt, er vi også berettiget til at kræve varerne retur og forbeholder os udtrykkeligt ret til at fortryde. Hvis en sådan udtrykkelig fortrydelsesret ikke erklæres, anses kravet om tilbagelevering som en fortrydelseserklæring. Det samme gælder, hvis vi beslaglægger forbeholdsvarerne. Transportomkostningerne i forbindelse med returneringen afholdes af køber. Vi kan genbruge forbeholdsvarer, som vi har trukket tilbage. Salgets provenu vil blive modregnet i de beløb, som køber skylder os, efter at vi har fratrukket et rimeligt beløb for omkostningerne ved salget.
(10) Køber skal give os meddelelse om tredjeparters adgang til forbeholdsvarer umiddelbart efter at være blevet bekendt med det og give os alle de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for et indgreb. Køber hæfter for omkostningerne ved ophævelse af adgangen, især ved indsigelse fra tredjemand, i det omfang de ikke kan indhentes hos den ansvarlige kreditor.

§ 8 Varernes kvalitet, garanti
(1) Oplysninger om kvaliteten udgør ikke en garanti. En garanti gives kun, hvis den udtrykkeligt er angivet som sådan skriftligt ved brug af dette udtryk.
(2) Vi er ikke ansvarlige for defekter, der er baseret på mangler på de leverede dele, medmindre vi har påtaget os en garanti i denne henseende, eller fejlen var kendt af os eller åbenbar. Vi er ikke forpligtet til kvalitetskontrol af leverede dele.
(3) En forudsætning for eventuelle garantikrav er, at køber opfylder sine forpligtelser til at undersøge og give meddelelse om mangler. Køber er forpligtet til straks at besigtige leverancen eller ydelsen for mangler, herunder fejlleverancer og mængdeafvigelser, for alle ydelser leveret af os. Er der tale om varer bestemt til montering eller anden videreforarbejdning, skal eftersynet altid foretages inden forarbejdning. Tydelige mangler skal indberettes skriftligt på leveringstidspunktet, dog senest på den arbejdsdag, der følger efter leveringen. Øvrige mangler, der registreres ved et forsvarligt eftersyn i henhold til § 377 HGB, skal meddeles skriftligt senest fem hverdage efter levering. Fejl, der ikke kan identificeres i tilfælde af forsvarligt eftersyn, skal meddeles skriftligt inden for to arbejdsdage efter opdagelsen. Rettidig afsendelse af meddelelsen er tilstrækkelig til, at rettighederne opretholdes. Anmeldes mangler ikke i henhold til ovenstående bestemmelser, anses leverancen for godkendt i henhold til kontrakten. Bemærkninger på følgesedler tæller ikke som fejlmeddelelse. Transportpersoner er ikke berettiget til at modtage anmeldelse om mangler. Ovennævnte pligt til at give meddelelse om mangler gælder også for arbejdsudførelse, dog med det forbehold, at godkendelse er afgørende i stedet for levering.
(4) Bevisbyrden for, at der foreligger en mangel, påhviler køber.
(5) I tilfælde af påviste defekter yder vi en garanti efter vores skøn gennem reparationer eller efterfølgende levering (efterfølgende ydelse) uden beregning. Vi er berettiget til at kræve, at køber returnerer de mangelfulde varer til os med henblik på undersøgelse af reklamationen og i givet fald for udbedring eller efterfølgende levering. Opfyldelsessted for supplerende ydelse er vores fabrik. Endvidere er vi berettiget til at kræve, at køber selv udfører reparationen, såfremt dette er rimeligt for køber. I dette tilfælde refunderer vi køber de nødvendige udgifter.
(6) Hvis køber har installeret varen i en anden vare eller knyttet den til en anden vare i overensstemmelse med varens type og kontraktlige formål, er vi berettiget til inden for rammerne af supplerende ydelse at overtage afmontering af den mangelfulde vare og genmontering af den fejlfri vare selv eller overlade montering og afmontering til køber. I sidstnævnte tilfælde refunderer vi køber de nødvendige udgifter. Køber skal give os en rimelig frist, inden for hvilken vi på eget ansvar kan foretage fjernelse af varerne. Vores ret til at afvise supplerende ydelse på grund af uforholdsmæssige omkostninger forbliver upåvirket. Supplerende ydelse er under alle omstændigheder uforholdsmæssig, hvis omkostningerne ved supplerende ydelse udgør mere end 120 % af købesummen.
(7) Såfremt varerne returneres med henblik på reparation eller levering, skal varerne returneres uden tilbehør eller udstyr, der efterfølgende er påmonteret. Vi påtager os intet ansvar for det medfølgende tilbehør og udstyr.
(8) Køber kan kun træde tilbage fra kontrakten eller få nedsat købesummen, hvis der ikke er forsøgt efterfølgende opfyldelse inden for en rimelig frist fastsat af os, eller den efterfølgende opfyldelse er umulig, nægtet, mislykket eller urimelig. Fristen for supplerende ydelse skal være mindst fire uger, såfremt der ikke er berettigede interesser hos køber til hinder derfor. I tvivlstilfælde må mislykket supplerende ydelse først antages efter det tredje mislykkede forsøg på supplerende ydelse. Køber er ikke berettiget til fortrydelsesret på grund af mindre mangler. For erstatningskrav på grund af mangler gælder de særlige bestemmelser i § 9 ud over lovkravene.
(9) Køber kan kun tilbageholde betalinger på grund af mangler i et omfang, der er rimeligt i forhold til de opståede mangler.
(10) Lovbestemmelserne om købers klageadgang efter §§ 445a, 445b, 478 BGB gælder med følgende bestemmelser: Køber skal straks inden supplerende ydelse informere os ved ombytning af levering eller ombytning af komponenter og give os mulighed for selv at opfylde de for køber gældende mangler. Det samme gælder, såfremt køber påtænker at placere en ordre hos en tredjepart med henblik på afhjælpning. Erstatning for udgifter afholdt af køber uden nogen juridisk forpligtelse over for købers kunde, især som en gestus af goodwill, ydes kun, hvis vi på forhånd har accepteret foranstaltningen. Klageadgang fra køber er udelukket, hvis en vare, der ikke er beregnet til montering, er installeret. Krav fra leverandørregres er under alle omstændigheder udelukket, hvis de defekte varer er blevet erstattet af køber eller anden entreprenør, f.eks. ved installation i et andet produkt eller den uadskillelige kombination med et andet produkt. Til behandling af klageadgangskrav kræves som minimum indsendelse af den originale salgskvittering fra videresalget og, i tilfælde af køretøjer, originalen af overdragelsesprotokollen til købers kunde og returnering af de defekte varer/dele. Vi har ret til at kræve yderligere dokumentation.

§ 9 Tilbagetræden og erstatningskrav fra køber
(1) Lovbestemmelserne gælder for retten til at fortryde kontrakten med det forbehold, at køber kun kan fortryde på grund af pligtforsømmelse, der ikke består i en mangel, såfremt vi er ansvarlige for pligtforsømmelsen.
(2) For så vidt de øvrige forudsætninger for et krav er opfyldt, er vi kun erstatningsansvarlige, hvis vi er skyldige i forsæt eller grov uagtsomhed. Vi er ansvarlige for simpel uagtsomhed i tilfælde af misligholdelse af en forpligtelse, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og som køber regelmæssigt kan påberåbe sig (såkaldt kardinalforpligtelse). Endvidere er erstatningsansvar for skader af enhver art, uanset kravets grundlag, herunder ansvar for uagtsomhed ved aftaleindgåelse, udelukket.
(3) Hvis vi er ansvarlige for mindre uagtsomhed, er vores ansvar begrænset til de forudsigelige, kontrakttypiske skader på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ved lettere uagtsomhed er der intet ansvar for indirekte skader eller følgeskader.
(4) Vi er ansvarlige for skader forårsaget af forsinkelse op til maksimalt 5 % af værdien af den ydelse, der er forsinket.
(5) Ovenstående undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder ikke, for så vidt vi er ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed, for så vidt vi har påtaget os garanti, for skader, der skal erstattes efter produktansvarsloven, samt for skade på liv, lemmer eller sundhed.
(6) Ovenstående undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder også for vores medarbejdere, stedfortrædere og andre tredjeparter, som vi bruger til at opfylde kontrakten.

§ 10 Forældelsesfrist
(1) Forældelsesfristen for reklamationer på grund af mangler er et år fra leveringsdatoen.
(2) Købers øvrige kontraktlige krav på grund af forsømmelse udløber om et år. Dette gælder ikke købers ret til at fortryde kontrakten på grund af en pligtforsømmelse, som vi er ansvarlige for, og som ikke skyldes en mangel. (3) I modsætning hertil gælder de lovbestemte forældelsesfrister for følgende krav fra køber:
– Erstatningskrav, der opstår som følge af produktansvar, skader som følge af skade på liv, lemmer, helbred eller en væsentlig kontraktlig forpligtelse, såvel som andre skader baseret på forsætlig eller grov pligtforsømmelse fra os eller vores stedfortrædere,
– Klageadgangskrav iht. § 445b afs. 1 BGB,
– Krav på grund af svigagtig fortielse af en mangel.
(4) Vores krav mod køber forældes i henhold til lovens bestemmelser.

§ 11 Lovvalg, opfyldelsessted og værneting
(1) Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder med undtagelse af FN’s salgskonvention.
(2) Opfyldelsessted er Hoya.
(3) I juridiske transaktioner med handlende er Hoya aftalt som stedet for jurisdiktion for retssager rettet mod os. Vi er også berettiget til at rejse sager på købers generelle værneting.
(4) Skulle enkelte bestemmelser i kontrakten, herunder disse Betingelser, være eller blive helt eller delvist ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Uanvendelige bestemmelser erstattes med bestemmelser, hvis økonomiske værdi er så lig som muligt med de pågældende uanvendelige bestemmelser.