Standardvilkår

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Hermann Hartje KG

 § 1 Anvendelsesområde

(1) Nærværende almindelige forretningsbetingelser (i det følgende kaldet “forretningsbetingelser”) gælder for alle salg og leverancer samt for alle andre ydelser (f.eks. også for arbejdsydelser) fra Hermann Hartje KG (i det følgende benævnt “Hartje” eller “vi”). Disse forretningsbetingelser er en væsentlig del af alle vores kontrakttilbud og aftaleaccepter og gælder for alle de ydelser, som vi gennemfører, herunder ordrer afgivet via vores EOS-Web.

(2) Nærværende forretningsbetingelser finder udelukkende anvendelse. Købers afvigende, modstridende eller supplerende forretningsbetingelser accepteres ikke af os, også selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod deres gyldighed. Dette gælder også, hvis vi med kendskab til købers forretningsbetingelser udfører ydelsen uden forbehold. Købers forretningsbetingelser bliver kun for så vidt undtagelsesvis en integreret del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt.

(3) I det enkelte tilfælde indgåede, individuelle aftaler med køber (herunder tillægsaftaler, tilføjelser og ændringer) har forrang frem for disse forretningsbetingelser. Sådanne aftaler skal indgås eller bekræftes skriftligt til dokumentationsformål. For indgåelsen og indholdet af sådanne aftaler er, medmindre det modsatte bevises, aftalen eller vores skriftlige bekræftelse afgørende.

(4) Disse forretningsbetingelser gælder også for alle fremtidige handler med køber, også selvom vi på ny gør opmærksom på forretningsbetingelserne.

(5) Forretningsbetingelserne gælder kun for erhvervsdrivende i henhold til § 14 i tysk BGB.

(6) Oplysninger vedrørende lovbestemmelsers gyldighed tjener udelukkende til præcisering. Ud over disse forretningsbetingelser gælder de lovmæssige bestemmelser også uden oplysning herom, for så vidt de ikke er direkte ændret i de nærværende forretningsbetingelser eller udtrykkeligt er udelukket.

(7) For så vidt overholdelsen af skriftlighed er påkrævet i disse forretningsbetingelser, er overholdelsen af skriftligheden også tilstrækkelig i henhold til § 126b i BGB. De lovbestemte formkrav berøres ikke heraf.

§ 2 Tilbud, aftaleindgåelse, dokumenter, kommunikation, ordrer afgivet via EOS-Web

(1) Omkostningsoverslag, pris- og leveringsoplysninger, f.eks. i kataloger og præsentationer på internettet, udgør ingen retligt bindende tilbud, men skal betragtes som en opfordring til køber til at afgive et tilbud. Købers ordrer er bindende tilbud til os, som køber i tvivlstilfælde er bundet af i 14 dage. Aftalen er indgået, når vi bekræfter købers ordre, påbegynder opfyldelsen af aftalen eller leverer varen. Hartje har bekræftet kundens ordre, hvis kundens ordre optræder i EOS-Web under menupunktet ”åbne ordrer (restancer)”. Hvis vores erklæring undtagelsesvis skal anses for at være et retligt bindende tilbud, har vi indtil købers accept ret til at tilbagekalde tilbuddet til enhver tid, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

(2) Omkostningsoverslag, skitser, tegninger, illustrationer, ydeevnespecifikationer og andre dokumenter, der ikke er en del af leveringsomfanget, forbliver vores ejendom, og vi forbeholder os alle ophavsrettigheder hertil. De må ikke gøres tilgængelige for tredjemand og skal returneres straks efter anmodning.

(3) Efter ordreafgivelsen foregår kommunikationen med kunden via EOS-Web. Alle oplysninger vedrørende afgivne ordrer gemmes i kundens portal i EOS-Web under ordrehistorikken. Det påhviler kunden at informere sig om statussen for afgivne ordrer i EOS-Web.

(4) Supplerende oplysninger for ordrer via EOS-Web: Vi leverer udelukkende til erhvervsdrivende. Der sker intet salg til forbrugere. Ordrer er kun mulige efter registrering og godkendelse af køber til køb via EOS-Web. Ordreprocessen omfatter følgende trin: Efter at have logget på med sine registreringsdata kan køber uforpligtende lægge varen ved at klikke på knappen med varesymbolet i en virtuel indkøbskurv. Køber kan til enhver tid se indholdet af indkøbskurven ved at klikke på indkøbskurvsymbolet og via de pågældende felter slette produkter fra indkøbskurven eller ændre mængden. Inden køber afgiver en ordre, har han/hun mulighed for at kontrollere samtlige oplysninger og rette indtastningsfejl via de pågældende redigeringsfelter. Kun ved at klikke på feltet “bestil med betalingsforpligtelse” giver køber et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. Når vi har modtaget ordren, vises denne i ordrehistorikken i EOS-Web. Visningen er udelukkende en bekræftelse af ordremodtagelsen og ikke en ordrebekræftelse.

Aftalen er indgået, når vi viser købers ordre i EOS-Web under menupunktet ”åbne ordrer (restancer)”, skriftligt bekræfter ordren eller informerer køber om afsendelsen af varen eller leverer varen. Vi gemmer aftaleteksten. Køber kan se, udskrive og gemme disse almindelige forretningsbetingelser som en del af ordreprocessen. Aftalesproget er tysk. Køber kan gemme og/eller udskrive indholdet af ordren umiddelbart efter afgivelse af ordren. Indholdet af aktuelle og allerede behandlede ordrer kan ses af kunden via ordrehistorikken på EOS-Web, selv efter at ordren er blevet gennemført. Den version af de almindelige forretningsbetingelser, der var gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, er ikke gemt der.

§ 3 Priser, betalingsbetingelser

(1) Vores priser er angivet i euro plus moms med den til enhver tid gældende sats. Medmindre andet er aftalt, gælder priserne ab lager (exw Incoterms 2020) plus omkostninger til forsendelse (jf. § 4), emballage og forsikring, told eller andre skatter. Ved drop shipments gælder priserne ab fabrik (exw Incoterms 2020) hos vores leverandør. Medmindre andet er aftalt, gælder de priser, som er gældende på dagen for aftalens indgåelse. For fakturabeløb på under 50,00 EUR opkræver vi et administrationsgebyr på 5,00 EUR for små ordrer.

(2) De angivne priser for vores levering er baseret på de forhold, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. I tilfælde af uforudsete ændringer af omkostningerne efter aftaleindgåelsen, som vi ikke kan påvirke, f.eks. en forhøjelse af fragtrater, transportomkostninger, skatter, told eller andre offentlige afgifter, valutakursudsving, prisstigninger på råvarer eller leverancer, har vi ret til at justere priserne efter rimeligt skøn. I tilfælde af prisstigninger på mere end 15 % af nettoprisen, har køber ret til at træde tilbage fra aftalen. Ved prisstigninger på grund af leveringsflaskehalse, som vi har gjort opmærksom på inden aftalens indgåelse, finder § 5, stk. 3 anvendelse.

(3) Fakturabeløb forfalder til betaling ved modtagelse af fakturaen og hhv. levering og accept af varen. Fradrag som f.eks. kontantrabat er ikke tilladte, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med køber. Køber kommer automatisk i betalingsmora, hvis fakturabeløbet ikke er betalt inden for den aftalte eller på fakturaen anførte betalingsfrist, eller, hvis der ikke er angivet nogen afvigende betalingsfrist, inden 14 dage efter fakturaens modtagelse. Den dato, hvor vi modtager betalingen, er afgørende. Et tidligere indtræden af misligholdelse i overensstemmelse med lovbestemmelserne, navnlig ved en påmindelse, berøres ikke heraf.

(4) Vi er – også inden for rammerne af en etableret forretningsforbindelse – til enhver tid berettiget til at indgå en aftale helt eller delvist kun mod forudbetaling.

(5) Vi er berettiget til at udstede fakturaer i elektronisk form.

(6) Under betalingsmora er køber forpligtet til at betale morarenter og et fast skadesbeløb i overensstemmelse med lovbestemmelserne som minimumsskadeerstatning. Det er ikke udelukket at gøre krav på yderligere erstatning gældende. I forhold til erhvervsdrivende forbliver vores krav på forfaldsrente (§ 353 tysk HGB) upåvirket.

(7) Hvis det efter kontraktens indgåelse viser sig (f.eks. på grund af en afsigelse af et konkursdekret, misligholdelse af andre opfyldelsesforpligtelser), at vores krav på købesummen er truet af købers manglende evne eller vilje til at opfylde sine forpligtelser, er vi berettiget til at nægte opfyldelse og – om nødvendigt efter fastsættelse af en frist – til at træde tilbage fra kontrakten. § 321 i tysk BGB finder (tilsvarende) anvendelse. Særlige aftaler (herunder særlige rabatter) er ugyldige i dette tilfælde.

(8) Køber har ret til modregning og tilbageholdelse, hvis købers modkrav er retligt fastslået, ubestridt eller anerkendt af os.

§ 4 Levering, forsendelsesomkostninger og risikoens overgang

(1) Medmindre andet er aftalt, sker levering ab lager (exw Incoterms 2020).

(2) Hvis vi påtager os forsendelsen af varen for køber eller selv sørger for transporten, foregår transporten for kundens regning, medmindre andet er aftalt. Valget af forsendelsesruten og transporten foretages uden nogen særskilt aftale efter vores skøn. I det omfang vi tager hensyn til købers ønsker, skal eventuelle ekstraomkostninger, der måtte opstå herved, afholdes af køber.

(3) De forsendelsesmuligheder og forsendelsesomkostninger, der gælder for ordrer afgivet via EOS-Web, vises for køber i ordreprocessen under “Forsendelsesmetode”.

(4) Risikoen overgår til køber senest ved overdragelsen af leveringsgenstanden (hvor begyndelsen af lastningsprocessen er afgørende) til speditøren, transportøren eller en tredjemand, der er blevet betroet med udførelsen af forsendelsen. Ved transporter, der udføres af os selv, gælder dette ikke, hvis der er aftalt et særskilt gebyr med køber til dækning af transportrisici (“engangsbeløb til forsikring”). I dette tilfælde overgår risikoen først til køber, når varen er stillet til rådighed på leveringsstedet.

§ 5 Leveringsfrister/leveringsforsinkelse

(1) Oplysninger om leveringsdatoer er uforpligtende, medmindre de er skriftligt bekræftet som bindende tidspunkter. En aftalt leveringsfrist begynder tidligst ved aftalens indgåelse, dog ikke før en fuldstændig afklaring af de tekniske og handelsmæssige detaljer for ordrens gennemførelse. Starten på alle frister, der gælder for os, forudsætter også den rettidige opfyldelse af alle nødvendige samarbejdshandlinger, navnlig rettidig modtagelse af alle nødvendige oplysninger samt overholdelsen af de aftalte betalingsbetingelser fra købers side. I tilfælde af manglende rettidig opfyldelse af pligter til at samarbejde begynder leveringsfrister ikke at løbe eller forlænges i et rimeligt omfang. 

(2) Levering sker under forudsætning af rettidig og korrekt selvlevering fra vores leverandørers side. Vi påtager os ingen anskaffelsesrisiko. Såfremt ydelsen ikke er tilgængelig, informerer vi køber herom.

(3) Hvis vi ikke er i stand til at sikre leveringen på tidspunktet for aftalens indgåelse på grund af leveringsflaskehalse hos vores leverandører ved at foretage tilsvarende dækningsindkøb, og hvis vi inden aftalens indgåelse på behørig og rimelig vis har gjort køber opmærksom på flaskehalse og muligheden for prisstigninger, gælder følgende:

– Aftalen indgås med forbehold for tilgængelighed. Leveringstiden forlænges, indtil varen er tilgængelig.

– Køber har ret til at træde tilbage fra kontrakten, hvis leveringen ikke sker senest 3 måneder efter den aftalte leveringsdato.

– Vi er berettiget til at videregive midlertidige prisstigninger hos vores leverandører til køber. Køber har ret til at træde tilbage fra kontrakten, hvis prisstigningen er på mere end 15 %. Yderligere krav fra køber er udelukket.

(4) Vi er ikke ansvarlige for manglende leverancer eller leveringsforsinkelser, såfremt de skyldes force majeure eller andre hindringsgrunde uden for vores kontrol og det ikke med rimelighed kan forventes af os at kunne tage hensyn til hindringsgrunden eller undgå eller overvinde hindringsgrunden eller dens konsekvenser. Det gælder f.eks. krig og krigslignende begivenheder, terrorhandlinger, naturbegivenheder, drifts-, transport- og trafikforstyrrelser, manglende levering og råvareforsyning, strejker, lovlig lockout, officielle afgørelser, massesygdomme, epidemier og pandemier, produktionsforstyrrelser, herunder maskinstop og mangel på arbejdskraft. I sådanne tilfælde informerer vi køber om årsagen til hindringen og dens virkninger. I det omfang en sådan begivenhed gør leveringen eller tjenesteydelsen væsentligt mere vanskelig eller umulig for os og hindringen ikke kun er af midlertidig varighed, har begge parter ret til at træde tilbage fra aftalen. I tilfælde af forhindringer af midlertidig varighed kan vores leverings- eller opfyldelsesfrister forlænges eller vores leverings- eller opfyldelsesdatoer udskydes med hindringens tidsrum plus en rimelig opstartsperiode. Hver part har ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis den deraf følgende forsinkelse overstiger tre måneder eller hvis det ikke er rimeligt, at parten skal fastholde aftalen som følge af forsinkelsen inden udløbet af denne frist med den konsekvens, at udbetalte acontobeløb refunderes. Der er ingen yderligere krav.

(5) Delleverancer er tilladt i det omfang, det er rimeligt. Fakturaer, der udstedes for delleverancer, forfalder til betaling uanset den samlede leverance.

(6) Hvis vi er i restance med ydelsen, skal køber give os mulighed for at opfylde vores forpligtelser inden for en rimelig frist. Som hovedregel skal fristforlængelsen være mindst tre uger.

(7) I tilfælde af forsinket levering eller umulighed foreligger der erstatningsansvar kun i overensstemmelse med § 9.

§ 6 Købers pligter, købers generelle pligter til at samarbejde, købers erstatningsansvar

(1) Vi leverer kun til sagkyndige købere. Køretøjer leveres af os ikke i salgsklart monteret stand, men mangler den endelige montering. Dette påhviler købers ansvar. Køber er forpligtet til at få foretaget den endelige montering, samling af komponenter samt installation af dele eller komponenter omhyggeligt og kun af professionelle og kompetente mekanikere. I tilfælde af misligholdelse er køber ansvarlig for alle skader som følge heraf. Køber skal holde os skadesløse for alle mulige skader og ulemper som følge af købers mangelfulde montering.

(2) Køber er forpligtet til rettidigt at udføre alle kontraktmæssigt regulerede, krævede eller i god tro skyldige samarbejdshandlinger. Eksempelvis er køber i overensstemmelse med lovbestemmelserne og uopfordret forpligtet til at udstede en kvittering for modtagelse. Parterne forpligter sig til et tillidsfuldt samarbejde og vil støtte hinanden, f.eks. i forbindelse med afviklingen af garantikrav.

(3) Vi er berettiget til at sætte en rimelig frist for køber for udførelsen af en medvirkende handling. Efter et mislykket udløb af fristen er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.

(4) Medmindre andet er fastsat i disse forretningsbetingelser, er køber ansvarlig i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis køber skylder erstatning i stedet for opfyldelse, er vi berettiget til at kræve en fast erstatning på 15 % af ydelsen, medmindre køber dokumenterer en lavere skade. Der tages forbehold for at gøre en større skade gældende i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

§ 7 Ejendomsforbehold

(1) Vores leverancer sker under ejendomsforbehold. Vi forbeholder os ejendomsretten til den leverede vare, indtil den fulde købesum er betalt, samt alle yderligere krav i forbindelse med eksisterende eller (på tidspunktet for aftalens indgåelse) fremtidige krav (herunder alle saldokrav fra kontokuranten) mod køber fra forretningsforbindelsen. Ejerskabet til varen overgår automatisk til køber, så snart købsprisen er betalt og der ikke er yderligere krav fra forretningsforbindelsen (kontokurantforbehold).

(2) En eventuel bearbejdning eller forarbejdning af varen under købers ejendomsforbehold foretages altid for os som forarbejdningsvirksomhed i henhold til § 950 BGB. Hvis den varen under ejendomsforbeholdet forarbejdes af køber, aftales det, at forarbejdningen skal udføres på vores vegne og for vores regning som producent, og vi erhverver direkte ejendomsretten til den nyskabte genstand. Hvis varen forarbejdes med andre genstande, som ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til den nye genstand i forhold til værdien af varen under ejendomsforbehold (fakturaværdi inkl. moms) til de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. Hvis varen forarbejdes med andre genstande, som ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til den nye genstand i forhold til værdien af varen under ejendomsforbehold (fakturaværdi inkl. moms) til de andre forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen. Hvis varen under ejendomsforbehold forbindes eller blandes sammen med andre varer på en sådan måde, at købers genstand skal anses som hovedgenstanden, aftaler køber og vi allerede på nuværende tidspunkt, at køber giver os et andelsmæssigt (i forhold til udgangsstoffernes værdi) medejerskab af den nye genstand. Vi accepterer hermed denne overdragelse. For de produkter, som fremkommer ved forarbejdning, sammenblanding eller forbindelse, gælder – for så vidt de er vores ejendom – bestemmelserne for varer under ejendomsforbehold.

(3) Køber er forpligtet til at behandle forbeholdsvaren omhyggeligt for egen regning, at opbevare den omhyggeligt for os og sikre den tilstrækkeligt mod de sædvanlige risici (f.eks. tyveri, brud, brand, vand) til genanskaffelsesværdi og på anmodning at dokumentere forsikringstegningen af forsikringens eksistens. Vi er berettiget til at forsikre varerne for kundens regning. Vi kan til enhver tid forlange, at køber fremlægger en opgørelse over de af os leverede varer på deres respektive oplagringssted og gør varen synlig som værende vores ejendom. Køber overdrager allerede nu for en sikkerheds skyld forsikringskrav og krav mod tredjemand på grund af beskadigelse, ødelæggelse, tyveri eller bortkomst af varen til os. Vi accepterer hermed denne overdragelse.

(4) Køber skal straks underrette os om eventuelle pantsætninger og andre forringelser af vores rettigheder på grund af tredjemand.

(5) Køber er berettiget til at sælge varen under ejendomsforbehold i almindelig handel. Pantsætninger og overdragelser af fordringer er kun tilladt med vores forudgående skriftlige samtykke. Rettigheden udløber automatisk, hvis køber er i mora med betalingen, hvis der afsiges et konkursdekret mod købers aktiver eller hvis køber er forpligtet til at indgive en konkursbegæring. I tilfælde af videresalg af varen under ejendomsforbehold på kredit er køber forpligtet til kun at sælge varen mod tilstrækkelig sikkerhedsstillelse (f.eks. aftale om eget ejendomsforbehold osv.).

(6) De krav mod tredjemand, som opstår i forbindelse med videresalget af varen under ejendomsforbehold, overdrager køber for en sikkerheds skyld allerede nu til os med den andel, der svarer til vores andel af ejerskabet. Overdragelsen er også begrænset til det beløb, der svarer til fakturaværdien af vores krav (inklusive moms), som vi har mod køber på grund af forretningsforbindelsen på tidspunktet for videresalget, plus et sikkerhedstillæg på 20 %.

(7) Køber er berettiget til at inddrage de krav fra videresalget, som er overdraget til os. Indtægter, der tilkommer os, skal fremsendes til os straks efter modtagelsen. Køber skal på vores anmodning give os navnene på debitorerne af den overdragne fordring og underrette dem om overdragelsen. Vi er bemyndiget til også at underrette aftagerne om overdragelsen på købers vegne. Rettigheden udløber automatisk, hvis køber er i mora med betalingen, hvis der afsiges et konkursdekret mod købers aktiver er hvis køber er forpligtet til at indgive en konkursbegæring.

(8) Uanset et eventuelt automatisk udløb har vi ret til at tilbagekalde videresalget og/eller videreforarbejdningstilladelsen og/eller inddragelsestilladelsen, hvis køber misligholder sine forpligtelser over for os, navnlig ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i forbindelse med forretningsforbindelsen korrekt, især i tilfælde af betalingsmora eller ved misligholdelse af sine forpligtelser som forbeholdskøber, eller hvis det efter aftalens indgåelse viser sig, at vores rettigheder fra forretningsforbindelsen med køber bringes i fare som følge af købers manglende opfyldelsesevne. Såfremt tilladelsen til direkte debitering udløber, skal køber give os de oplysninger om kravet, der er nødvendige for inddrivelse, og om nødvendigt at støtte os ved inddrivelsen.

(9) I tilfælde af kontraktbrud fra købers side har vi desuden ret til at træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Vi er efter eget valg – for så vidt som betingelserne for en annullering er opfyldt – også berettiget til blot at kræve varen udleveret og udtrykkeligt at forbeholde os retten til at annullere aftalen. Hvis et sådant udtrykkeligt forbehold for at annullere aftalen ikke erklæres, anses kravet om at få varen udleveret som en erklæring om at annullere aftalen. Det samme gælder, hvis vi pantsætter varen under ejendomsforbehold. De transportomkostninger, der er forbundet med tilbagetagelsen, afholdes af køber. Vi er berettiget til at udnytte varer under ejendomsforbehold, som vi har taget tilbage. Provenuet af udnyttelsen modregnes de beløb, som køber skylder os, efter at vi har fratrukket et rimeligt beløb til dækning af omkostningerne for udnyttelsen.

(10) Køber skal underrette os om enhver adgang til varen under ejendomsforbehold af tredjemand, så snart det kommer til købers kendskab, og at give os alle de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for en intervention. Køber hæfter for de omkostninger, der er forbundet med fjernelsen af adgangen, navnlig ved at gøre tredjemandsindsigelse, for så vidt som de ikke kan fås af den inddrivende debitor.

 § 8 Varens beskaffenhed, garanti

(1) Oplysninger om beskaffenheden udgør ingen garanti. Der foreligger kun en garanti, hvis den udtrykkeligt og skriftligt betegnes som sådan ved at bruge dette begreb.

(2) Vi er ikke ansvarlige for mangler, der skyldes leverede deles mangler, medmindre vi har givet en garanti i denne henseende, eller manglen skyldes en fejl fra vores side. Vi er ikke forpligtet til at foretage en kvalitetskontrol af leverede dele.

(3) Forudsætningen for ethvert garantikrav er, at køber er opfylder sine kontrol- og reklamationspligter. Køber er forpligtet til at foretage omgående kontrol af leveringen eller tjenesteydelsen for fejl og mangler, herunder fejlagtige leverancer og afvigelser i mængden, ved alle ydelser, som vi gennemfører. Ved montering eller anden videreforarbejdning af bestemte varer skal kontrollen under alle omstændigheder foretages inden forarbejdningen. Åbenlyse mangler skal om muligt anmeldes skriftligt ved leveringen, dog senest på den følgende hverdag efter leveringen. Øvrige fejl og mangler, som kan konstateres ved en korrekt kontrol i henhold til § 377 HGB, skal reklameres skriftligt inden for fem hverdage efter leveringen. Mangler, der ikke kan konstateres ved en korrekt kontrol, skal anmeldes skriftligt inden for to hverdage, efter de er blevet konstateret. Den rettidige afsendelse af meddelelsen er tilstrækkelig for at bevare rettighederne. Hvis mangler ikke reklameres i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, anses leveringen for at være godkendt i overensstemmelse med aftalen. Noter på følgesedler betragtes ikke som en reklamation. Transportpersoner er ikke berettiget til at modtage reklamationer. Ovennævnte reklamationsforpligtelser gælder også for arbejdsydelser med den bestemmelse, at modtagelsen i stedet for leveringen er afgørende.

(4) Bevisbyrden for, at der foreligger en mangel, påhviler køber.

(5) I tilfælde af påviste mangler yder vi efter eget valg garanti ved vederlagsfri udbedring eller omlevering (senere opfyldelse). Vi er berettiget til på forhånd at kræve, at køber returnerer den mangelfulde vare til os med henblik på at kontrollere reklamationen og evt. udbedring eller omlevering. Leveringsstedet for den senere opfyldelse er vores fabrik. Desuden er vi berettiget til at kræve af køber, at køber selv foretager udbedringen, såfremt dette med rimelighed kan forlanges af køber. I så fald refunderer vi køber de nødvendige udgifter.

(6) Hvis køber har installeret varen i en anden genstand eller monteret den på en anden genstand i overensstemmelse med dens type og dens kontraktmæssige anvendelse, er vi berettiget til inden for rammerne af den senere opfyldelse selv at foretage fjernelsen af den mangelfulde genstand og geninstallation af den mangelfri genstand eller at overlade fjernelse og installation til køber. I så fald refunderer vi køber de nødvendige udgifter. Køber skal give os en rimelig frist til, at vi selv på eget ansvar kan afmontere varen. Vores ret til at nægte en senere opfyldelse på grund af uforholdsmæssigt høje omkostninger påvirkes ikke heraf. Omleveringen er i hvert fald uforholdsmæssig, hvis omkostningerne for den senere opfyldelse overstiger 120 % af købsprisen.

(7) I tilfælde af en returnering af varen med henblik på udbedring eller omlevering skal returneringen af varen ske uden efterfølgende monteret tilbehør eller udstyr. Vi påtager os ikke noget ansvar for medleverede tilbehørs- og udstyrsgenstande.

(8) Køber kan kun annullere aftalen eller sætte købsprisen ned, hvis der ikke gøres noget forsøg på en omlevering inden for en af os fastsat rimelig frist eller hvis den senere opfyldelse er umulig, nægtes, mislykkes eller er urimelig. Fristen for en senere opfyldelse skal være mindst fire uger, medmindre en legitim interesse fra købers side forhindrer dette. At en senere opfyldelse er mislykket, må i tvivlstilfælde først antages efter det tredje mislykkede forsøg på en omlevering. Køber har ikke ret til at annullere aftalen på grund af ubetydelige mangler. For erstatningskrav på grund af mangler gælder ud over lovbestemmelserne de særlige bestemmelser i § 9.

(9) Køber må kun tilbageholde betalinger på grund af mangler i et omfang, som står i forhold til de konstaterede mangler.

(10) Lovbestemmelserne om købers regres i henhold til §§ 445a, 445b, 478 BGB finder anvendelse med følgende bestemmelser: Før en senere opfyldelse ved hjælp af erstatningslevering eller ombytning af komponenter skal køber straks underrette os og give os mulighed for at undersøge de krav, der gøres gældende over for køber. Det samme gælder, hvis køber har til hensigt at foretage en senere opfyldelse i forbindelse med en udbedring. En erstatning for udgifter, som køber afholder uden juridisk forpligtelse over for sin kunde, navnlig pr. kulance, betales kun, hvis vi på forhånd har godkendt foranstaltningen. Købers regres er udelukket, for så vidt som en genstand, der ikke er beregnet til montering, monteres. Krav fra leverandørregres er under alle omstændigheder udelukket, hvis den mangelfulde vare er blevet yderligere forarbejdet af køber eller en anden erhvervsdrivende, f.eks. ved montering i et andet produkt eller ved uadskillelig forbindelse med et andet produkt. Ved behandling af regreskrav er som minimum fremlæggelse af den originale salgskvittering fra videresalget og – i tilfælde af køretøjer – originaleksemplaret af overdragelsesprotokollen til købers kunde samt returneringen af de mangelfulde varer/dele påkrævet. Vi er berettiget til at kræve yderligere dokumentation.

§ 9 Købers fortrydelsesret og erstatningskrav

(1) For fortrydelsesretten gælder lovbestemmelserne med det forbehold, at køber kun kan træde tilbage på grund af en misligholdelse, som ikke består i en mangel, hvis vi er ansvarlige for misligholdelsen af forpligtelsen.

(2) Vi er principielt kun erstatningspligtige for skader – såfremt de øvrige forudsætninger for kravet er opfyldt –, hvis vi er skyldige i forsæt eller grov uagtsomhed. For simpel uagtsomhed er vi ansvarlige ved misligholdelse af en forpligtelse, hvis opfyldelse overhovedet muliggør aftalens gennemførelse og hvis overholdelse køber regelmæssigt kan stole på (såkaldt kardinalforpligtelse). I alle andre henseender er erstatningsansvaret for skader af enhver art, uanset grundlaget for kravet, herunder også ansvaret for culpa i forbindelse med aftalens indgåelse, udelukket.

(3) Hvis vi er ansvarlige for let uagtsomhed, er vores ansvar begrænset til det beløb, som var forudsigeligt og kontrakttypisk på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ved let uagtsomhed er der intet ansvar for indirekte skader eller følgeskader.

(4) Ved forsinkelse er vi maksimalt ansvarlige op til 5 % af værdien af de forsinkede varer.

(5) Ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder ikke, for så vidt vi er ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed, for så vidt vi har påtaget os en garanti for skader, der skal erstattes i henhold til produktansvarsloven, samt for skader på liv, legeme eller sundhed.

(6) Ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder også til fordel for vores ansatte, stedfortrædere og andre tredjeparter, som vi gør brug af i forbindelse med opfyldelsen af aftalen.

§ 10 Forældelse

(1) Forældelsesfristen for krav på grund af mangler er et år fra leveringsdatoen.

(2) Andre aftalemæssige krav fra køber på grund af misligholdelse af forpligtelser forældes efter et år. Dette gælder ikke for købers ret til at ophæve aftalen på grund af en misligholdelse, som vi er ansvarlige for og som ikke består i en mangel.

(3) Afvigende herfra gælder de lovbestemte forældelsesfrister for følgende krav fra købers side:

–     Erstatningskrav som følge af produktansvar, på grund af et tab som følge af en skade på liv, legeme, helbred eller en væsentlig aftalemæssig forpligtelse samt for enhver anden skade, som beror på en forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse fra vores eller vores stedfortræderes side,

–     Regreskrav i henhold til § 445b, stk. 1 i BGB,

–     Krav som følge af svigagtig fortielse af en mangel.

(4) Vores krav mod køber forældes i henhold til lovbestemmelserne.

§ 11 Valg af lovvalg, opfyldelsessted og værneting

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse med undtagelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler.

(2) Opførelsesstedet er Hoya, Tyskland.

(3) I retshandler med erhvervsdrivende aftales Hoya som værneting med enekompetence for søgsmål mod os. Vi har også ret til at anlægge sag ved købers almindelige værneting.

(4) Hvis enkelte bestemmelser i aftalen, herunder disse almindelige forretningsbetingelser, er eller bliver helt eller er delvist ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. Den helt eller delvist ugyldige bestemmelse skal i dette tilfælde erstattes af en bestemmelse, hvis økonomiske virkning er så tæt som muligt som den ugyldige bestemmelses.